เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

มาแล้ว เตาเผาขยะไร้ควัน แก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Administrator

  • โซล่าเซลล์ไทยแลนด์
  • *****
  • 20
  • 0
    • ดูรายละเอียด
    • โซล่ารูฟท็อป

เตาเผาขยะไร้ควัน เทคโนโลยีกำจัดขยะแบบไร้มลพิษ เป็นการทําลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาทําลายในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850 ถึง 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การทําลายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ในการเผามักก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศได้แก่ฝุ่น ขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer dioxide: SO2 ) เป็นต้น

เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก
แบบใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนนั้นสามารถทำได้เองหรือสําหรับใช้กําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบล,เทศบาล,วัด,โรงเรียน ตลอดจนสถานที่ประกอบการต่างๆ ด้วยและปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการเผาเป็นวิธีหนึ่งที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกวิธี ในการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยการเผาในชุมชนขนาดเล็ก จะเป็นการจุดประกายในการริเริ่มที่จะพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดเล็ก ที่จะใช้งานพร้อมกับมีการบําบัดมลภาวะที่ออกจากเตาเผา จะไม่เป็นการเพิ่มมลภาวะให้แก่ชุมชน

ในปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่สร้างปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกเมืองกําลังเผชิญอยู่ ในการทําลายขยะมูลฝอยมีวิธีการทําลายอยู่หลายวิธีเช่น การหมัก การทําปุ๋ยชีวภาพ การฝังกลบอย่างถูกวิธีและการเผาในเตาเผาที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ โดยแต่ละวิธีมีข้อจํากัดในตัวเอง ตัวอย่างเช่นการหมักเพื่อทำปุยชีวภาพ เหมาะสําหรับขยะมูลฝอยที่เป็นสาร อินทรีย์เช่น พวกเศษอาหาร เศษพืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ เท่านั้น

ส่วนการฝังกลบสุขาภิบาล นั้นต้องใช้พื้นที่มากซึ่งในปัจจุบันราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้น การเผาขยะภายในเตาเผา เป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยให้อยู่ในรูปของสารเฉื่อย โดยกระบวนทางความร้อนและมีความเหมาะสมกับการกําจัดที่มีปริมาณความร้อนสูง การกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผานี้ต้องการเนื้อที่ในการปฏิบัติงานน้อยมาก เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งตัวอย่างเตาเผาขยะที่มีผู้นําเข้ามาจําหน่ายและใช้ในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบหลายประเภทด้วยกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2016, 11:56:26 AM โดย mrkai999 »