เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91


หลังจากพลังงานสะอาดจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้มากขึ้น ได้เกิดผลดีทั้งในแง่ของการลดการใช้พลังงาน และการประหยัดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าได้ แต่แผงโซล่าเเซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี โดยแผงโซล่าเเซลล์ มีทั้งส่วนที่ไม่เป็นอันตราย และส่วนที่เป็นโลหะหนักที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “สมชัย รัตนธรรมพันธ์” อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ระบุว่า ขยะโซล่าเเซลล์มีปัญหาเช่นเดียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากกำจัดโดยการเผา ก็ต้องสูญเสียทั้งพลังงานและงบประมาณ และยังสร้างสารคาร์บอนไดออกไซด์และไดออกซิน หากนำไปฝังกลบก็จะเกิดการแพร่กระจายของโลหะหนัก ทั้งตะกั่วและแคดเมียมตามดินและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จนอาจเกิดวิกฤติสูญเสียแหล่งอาหารและนํ้าในอนาคต

MP26-3338-3Bตัวเลขจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2559 พบว่าการติดตั้งแผงโซล่าเเซลล์ของภาคเอกชนแบบลานกว้างเพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบมีประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ และประชาชนมีความสนใจติดตั้งบนหลังคาบ้านเพิ่มขึ้น จากราคาแผงที่เริ่มปรับลดลง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนราชการ ให้ติดตั้งแผงโซล่าเเซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า และยังมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเเซลล์) จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 ทำให้มีการประเมินว่า ปริมาณซากแผงโซล่าเเซลล์ สะสมตั้งแต่ปี 2545-2559 อยู่ที่ 388,347 ตัน หรือคิดเป็น 12.9 ล้านแผง และปริมาณซากสะสมถึงปี 2563 อยู่ที่ 551,684 ตัน หรือ 18.38 ล้านแผง ที่ต้องกำจัด

อย่างไรก็ตาม แผงโซล่าเเซลล์ มีแร่ต่างๆ ที่สามารถสกัดนำมารีไซเคิลสร้างมูลค่าได้ ทั้งซิลิคอนและเงิน แต่การลงทุนรีไซเคิล หากปริมาณขยะไม่มากพอ ก็อาจจะไม่คุ้มทุน

จากกรณีศึกษาจากประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น พบว่าให้ความสําคัญกับการกําจัดของเสียเหล่านี้และออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างชัดเจน เพื่อลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพและการสกัดโลหะหายากในของเสียเหล่านี้ และป้อนกลับสู่อุตสาหกรรมอีกครั้ง ทําให้วัตถุดิบมีราคาที่เสถียรภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอ โดยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ (National Security)

ขณะนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์:เซลล์แสงอาทิตย์(โซล่าเเซลล์) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซล่าเเซลล์ ที่หมดอายุ ซึ่งปัจจุบันวิธีทำลาย ยังคงใช้วิธีฝังกลบดีที่สุด เพราะยังไม่มีทางเลือกอื่น แม้ว่าการนำมารีไซเคิลจะเป็นวิธีที่ดีกว่า แต่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จนกว่าจะเห็นว่ามีแผงโซล่าเเซลล์หมดอายุที่มากพอขั้นตอนในการบริหารจัดการแผงหมดอายุ มีขอบข่ายที่ครอบคลุมกว้างขวาง โดยจะเริ่มตั้งแต่การผลิตแผง การขนส่งและติดตั้ง การใช้งาน การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล และการกําจัด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ จํานวนมาก เริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแล ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมมลพิษ จนถึงภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง เจ้าของโรงงาน ผู้รวบรวมหรือคัดแยก ผู้รีไซเคิล ที่จําเป็นจะต้องมีข้อหารือร่วมกัน อาทิ ปริมาณของเสียในปัจจุบันและการจัดการของเจ้าของแผง ผู้รวบรวมควรจะเป็นใครระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย หรือร้านขายของเก่า ผู้รีไซเคิลสามารถใช้หรือสกัดได้เองในประเทศ หรือส่งออกได้หรือไม่และภาครัฐจะทําอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลสูงสุด

รายละเอียด
http://www.thansettakij.com/content/257088?ts
92
กำหนดการ

พุธ 28 กพ. 2561

08.30-12.00 ความปลอดภัยในการทำงาน
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
13.00-13.30 พิธีเปิดฝึกอบรม
โดย
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธาน ในพิธีเปิด

13.30-14.30
ทฤษฎีไฟฟ้า
นายจักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

14.30-17.30 เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

พฤหัส 1 มีค. 2561

08.30-12.00 ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)

13.00-15.00 ประวัติและความเป๋นมาของ โซล่าเซลล์
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)

15.00-17.30 ปั้มน้ำของระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

ศุกร์ 2 มีค. 2561

08.30-12.00 เทคนิคการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ร่วมกับ ปั้มน้ำของระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

13.00 - 16.00 การตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ และ กล้องวงจรปิด
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

16.00 - 17.30 การวัดผล
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

เสาร์ 3 มีค. 2561
09.00-16.00 ติดตั้งโซล่าเซลล์ มอบให้ สนพ.สมุทรสาคร
ควมคุมโดย
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.00

อาทิตย์ 4 มีค.2561
ดูงานการติดตั้ง โซล่ารูฟท๊อฟ  ขายไฟฟ้าได้เดือนละ 5 หมื่น
อ.กุยบุรี  ประจวบ
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและเทคโลยี
(at)REATClub
https://goo.gl/maps/Tyn7UWE3J6z

กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม สภาพอากาศ

กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม สภาพอากาศ
93
การเดินทางไป สนพ.สมุทรสงครามแผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/NzeCUHZ7S1v

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร (มหาชัย)
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่1, ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74110 
034 429 530
94
สวัสดีครับ
สนใจอบรมฟรีโซลาร์เซลล์ จ.สมุทรสาคร เพื่อนำมาใช้งานที่บ้านวีระศักดิ์  พงษ์เภา (เอก)
จ.สมุทรสาคร
Tel : 0814553777
E-mail : weerasak.po(at)thaisri.com
Line ID : xaekx
96
สวัสดีค่ะ
สนใจอบรมฟรีโซลาร์เซลล์ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจที่ร้านค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ

ชื่อจีระพรรณ  วีระเพียร (ชื่อเล่น นิด)
248/9 (ร้านเอ็น.เอ.โซลูชั่น)
ซ.ถนนปราจีนตคามซอย4
ถ.ซอยศูนย์การค้า
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
Tel : 083-0909901
E-mail : jerapan161026(at)gmail.com
Line ID : Jerapan161026
97
รายงานตัวครับ

โสภณ กันนิยม (อุ้ม)

ขอเข้ารับการอบรมเพื่อไปต่อยอดกับความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์คับ

98
สวัสดีครับ
นายปัญญา  ดีงามเสมอ
จังหวัดสระบุรี
อยากมีความรู้โซล่าเซลล์นำไปทำมาหากินครับ
99
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
อบรมฟรีโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 ครั้งที่ 20/2561
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
28 กพ ถึง 3 มีค. 2561


ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/NzeCUHZ7S1v

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร (มหาชัย)
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่1, ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74110 
034 429 530
ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.มิเตอร์ ดิจิตอล หรือ เข็ม
2.แบตเตอร์รี่เก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน  (ถ้ามี)
3.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
4.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
22 กพ.2561
23.59

1.จันทรกานต์   อังคสุวรรณ   yoyo_msit9      
โย   388 มบ.ประปานคร       -   นาสร้าง   1   นครปฐม   เมืองนครปฐม   นครปฐม   73000   
yoyo_msit9(at)hotmail.com   
chantakan.angkasuwan   
848358884   

2.ธรรมจักร์   ไผ่ผันโฉม   www.fb.com/yoxman.rcg      
บริษัท ซิมพลิฟายด์ เทค จำกัด   
198/22       1   บางกรวย ไทรน้อย   6/2   บางรักพัฒนา   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   
thammajak8(at)gmail.com   
816894378

3.พชร   น้ำจันทร์   Phachara numejun       
พี   
51/6   _   _   วิภาวดีรังสิต   โชคชัยร่วมมิตร   จอมพล   จตุจักร   กรุงเทพมหานคร   10900   
Phachara.nj(at)gmail.com   
Phee00

4.จำลอง   หกหนู   
2507!(at)      
ร้านสากล วิทยุ ทีวี 2   8      1   เวชรังษี    เวชรังษี  1   คูหาสวรรค์   เมีอง   พัทลุง   93000   
hoknoo(at)hotmail.co.th   
883986978

5..นิเวศน์   รุ่งเนย   
นาวิน      
เวศน์   
50/3       2   -   -   โพไร่หวาน   เมือง   เพชรบุรี   76000   
nivatenv(at)gmail.com   
nawinp

6.เกียรติศักดิ์   กมลมูล   tong kamolmoon     
บริษัทแอ็บโซลูท เดนิ่ม จำกัด   99/9 หมู่ 8      8   พระราม 2   วัดปากบ่อ   บางกระเจ้า   เมือง   สมุทรสาคร   74000   keattisak_tong(at)yahoo.co.th   
keattisak1977

7.วิวิศน์   ธนะจิตต์สิน   
วิวิศน์  ธนะจิตต์สิน     
วิธ   
1302/20      -   รอบเมืองเหนือ   สุขสบาย   เมืองเหนือ   เมืองศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ   33000   
wiwitperfect(at)gmail.com   
ilinkedshop

8ภิรมย์   สังข์ประไพ   pirom sungprapai     
ลม   
135   อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2   0   รัชดาภิเษก   รัชดาภิเษก 7   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   piromsungprapai(at)hotmail.com   
hd1424

9.เอกพล   ฉัตรรัตน์รังสี   ekapol.chutrutrungsi      บ.ฮิวจ์แกรนเทรดดิ้งจำก
77/11   ธัญดาพาร์ควิว2   5   แพรกษา   เพชรงาม   แพรกษาใหม่   เมือง สมุทรปราการ   สมุทีปราการ   10280   ekapol.ch(at)hotmail.com   
812670194

10.ชาลี   วรปรีดา   ชาลี วรปรีดา      
ชาลี   
205 หมู่บ้านมาลีวัลย์       -   รังสิต-นครนายก   รังสิต-นครนายก 27 ซอย 1   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   charlee_v101(at)yahoo.com   
818419699

11.กิตติพิชญ์    สุวรรณพันธ์   kittipit suwannapan     
เบิ้ม   
108 บ้านโค้งสำราญ   -   10   ชยางกูช   -   คำอาฮวน   เมือง   มุกดาหาร   49000   
berm_kittipit(at)hotmail.com   
811836375

12.จักราวุท   หุ่มขุนทด   จักราวุท หุ่มขุนทด      
จักร   
24   โรงไหมตาเจือ   16    บ้านพูนทอง   โรงไหม   หินดาด   ด่านขุนทด   นครราชสีมา   30220   jakrawut25100(at)gmail.com   
korat10

13.บุญเทพ   กิตติสว่างวงค์   Crowthep bk      
เทพ   
1477/85      1   นิมิตใหม่   19   ทรายกองดิน   คลองสามวา   กทม   10510   
bunthep(at)outlook.com   
9thep

14.สันติ   พูพวงจันทร์   ป้อม ภักดีภูมิภัทร      
ป้อม   
121      5      สวนแตง   เมืองสุพรรณบุรี   สุพรรณบุรี   72210   
Pomsanti1979(at)gmail.com   
Pom1563

15.รังสิ   สิทธิสาร   บิ๊กกี้ ระนอง      
บิ๊กกี้   
12/46      ดับคดี      เขานิเวศน์   เมืองระนอง   ระนอง   85000   
tiger.rng(at)gmail.com   
alfa01

16.เขมวิทย์   บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์   Oak Krab      
โอ๊ก   
54/175      2   รามอินทรา   ไม่มี   อนุสาวรีย์   บางเขน   กรุงเทพ   10220   
khemvit(at)gmail.com   
khemvit

17.กันต์ธีร์   ทรัพย์โภคา   กันต์ธีร์ ทรัพย์โภคา      ใหญ่   8/1      18   แก่งหางแมว   นาบูญ    แก่งหางแมว    แก่งหางแมว   จันทบุรี   22160   
kanthi1580(at)gmail.com   
kanthi1580

18.นฤมล    ทิมแจ่มใส   ทิมแจ่มใส นฤมล      
258   เกษรา    1   เสรีไทย 81/2   12   คันนายาว   คันนายาว   กรุงเทพ   10230   kadjang3000(at)yahoo.com   
papom

19.ไพรวัลย์   ถิ่นแสนดี   Tuyubon      
ตุ๋ย   
1988/78      7   สุขุมวิท109   สันติคาม6   สำโรงเหนือ   เมือง   สมุทรปราการ   10270   
phaiwantuy(at)hotmail.com   
phaidrr

20.วรพล   ชัยทัศน์   worrapon_chai(at)hotmail.com      
พล   29      -   แม่น้ำแคว   -   ท่ามะขาม   เมือง   กาญจนบุรี   71000   worrapon_chai(at)hotmail.com   
863931962

-----
21.โทมาศ   สายสุด   โทมาศ สายสุด      
ร้านไทยนิยมเซอร์วิส   99      8   -   -   ตากตก   บ้านตาก   ตาก   ุ63120   doglight12(at)gmail.com   
doglight12

22.ภาณุพงศ์   ศรีศักดาราษฏร์   815616364      
แอร์ไอน้ำ   
18/8    2   เพชรเกษม   เทศบาล 5   อ้อมใหญ่   สามพราน   นครปฐม   73160   
pong.panupong2498(at)gmail.com   
panupong2498

23.อนิรุทธิ์   รัตตะรังสี   อนิรุทธิ์ รัตตะรังสี      
บจก.พาวเวอร์เทค ซิสเท็มส์   
115/175      11   นวมินทร์   นวมินทร์ 163   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กทม.   10240   
aniruth.24(at)gmail.com   
aniruth.24

24.พัทธนันท์   จำปาทิพย์   Phatthanun Jampathip      
รัตน์   
51/6      -   วิภาวดี-รังสิต   โชคชัยร่วมมิตร   จอมพล   จตุจักร   กรุงเทพมหานคร   10900   
phat.jm20(at)gmail.com   
opentime

25.วิรัชชานนท์   อิ่้มเอมทรัพย์   Wn Imsub      
เอ้อ   
135      5   เกาะหลัก   -   เกาะหลัก   เมืองประจวบ   ประจวบคีรีขันธ์   77000   realeer32(at)hotmail.com   
airieer32

26.ธีรภัทร์   ยิ่งยงค์   teerapat yingyong      
หจก. ส.ยิ่งยงค์   69/47   -   1   1   หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 4   ป่าไร่   อรัญประเทศ   สระแก้ว   27120   mosbtc(at)yahoo.com   
865144538

27.ยุทธ   ห่อเร   เน เนธิยา      
แป๊ะ   
347/1    -   6   ท้ายบ้าน   -   ท้ายบ้าน   เมือง   สมุทรปราการ   10280   
naetiya1985(at)gmail.com   
changyuth

28.ฐิตินันท์   เหล่าจตุรพิธพร   thitinund(at)gmail.com      
หจก.เอ็กซ์เพอร์ทเอเซีย-เทค   
84/79    ม.กอบแก้ว2   หมู่ 19   พุทธมณฑลสาย2    ซอย 24   ศาลาธรรมสพน์   ทวีวัฒนา   กทม.   10170   thitinund(at)gmail.com   
970295561

29.ไพรวัลย์    อิ่มเขียว   Priwan Imkhiew      
น้อย   
112/1630      10   บางนา-ตราด   บางนา-ตราด 46   บางนา   บางนา   กรุงเทพมหานคร   10260   noi_ntk(at)hotmail.com   
899900833

30.สาคร   มีอาษา   สาคร มีอาษา      
หจก.ส.ยิ่งยงค์   
69/47   -   1   -   หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง4   ป่าไร่   อรัญประเทศ   สระแก้ว   27120   Sakhonbandon(at)gmail.com   
96143810

31.ทินกฤต   ธนวันมงคล   
Thinnakrit  Tanawonmongkol       
บริษัท  ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์  จำกัด   
45      -   เอกชัย   -   มหาชัย   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   
chanchaiairandsound(at)hotmail.com   
champ_1617

32.ไพฑูรย์   เต่ารั้ง   soirujee555(at)gmail.com      
ฑูรย์   
97/139   บ้าน   8   บางขุนเทียนชายทะเล   9/18   ท่าข้าม   บางขุนเทียน   กทม   10150   paitoon.2708456(at)gmai.com   
940458165

33.คมกฤษณ์   ไกรมาก   Ds Jump      
จั๊ม   
62   15   เทศบาล 6   ท่าแซะ   ท่าแซะ   ชุมพร   86140   
umijump(at)hotmail.com   
jyiloveyou

34.สุวิทย์   โตสกุล   tosakul(at)yahoo.com      
ตั้ม   
83/26    บ้าน   ม.วิเศษสุขนคร   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ79   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพ   10140   tosakul(at)yahoo.com   
stosakul

35.องอาจ   ครองธรรมชาติ   art.ktc(at)gmail.com      
อาท   
98/190      5   กาญจนาภิเษก   วัดศรีเขตต์   ลำโพ   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   
art.ktc(at)gmail.com   
922678949

36.ประยูร   สุวรรณคีรี   Jibna2112(at)gmail.com      
ภูเขาทอง   
120/9   กรุงเทพ-นนทบุรี   กรุงเทพ-นนทบุรี56   วงศ์สว่าง   บางซื่อ   กรุงเทพ   10800   Jibna2112(at)gmail.com   
936700341

37.อำนาจ   ทองชู   jek nakhonnayok      
นครหลวง   
43      12   คลอง23   คลอง23   ศรีษะกระบือ   องครักษ์   นครนายก   26120   
jek_zuly(at)hotmail.com   
831352831

38.วัชรพงศ์   ทองชู   R'eiw Ken'zai      
ริว   หมู่12   คลอง23   -   ต.ศรีษะกระบือ   อ.องครักษ์   จ.นครนายก   26120   
Vudsharapongthongshu(at)msn.com   
917607555

39.จรัล   ปิตวิวัฒนานนท์   jtjaral(at)gmail.com      
จอม   
880   มังกร   -   จักรวรรดิ   สัมพันธวงศ์   กทม   10100   
jtjaral(at)gmail.com   
jaralp

40.กีรติคุณ   บุญประสพ   Reccaton IIam      
เบิ้ม   
3/64     ประชาชื่น   10   ท่าทราย   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000
blueocean8933(at)gmail.com   
chaout2

41.พัชร   รัตนจันทร์   ไม่มี      ธุระกิจส่วนตัว
329/279      1   รามอินทรา   รามอินทรา 125   มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   patchara3720(at)gmail.com   
ratanachan2494

42.ศรัณย์   นาโพ   SaruM.body(at)gmail.com       
927/43 เศรษกิจ 1       มหาชัย   เมือง   สมุทรสาคร   74000   sarun.body(at)hotmail.com   Sarun 0889725551

43.ปรีดา   เหง้าพรหมมินทร์   Preeda2520(at)hotmail.com      
ดา   
209/61 หมู่ 3      บุศรินทร์   ชอยบ้านกล้วยไทรน้อย   8/6   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   Preeda2520(at)hotmail.com   
815896097

44.ชัยประสิทธิ์   ยุญประสิทธิ์   chaiprasit boonprasit      
136(42/42)      13   สุขุมวิท 107    แบริ่ง 11/1   บางบา   บางยา   กรุงเทพฯ   10260   bunbungfai(at)gmail.com   
mhee10111
45.


100

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์  อบรมฟรีโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 ครั้งที่ 21/2561
(กบินทร์บุรี)
29-31 มีค. 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยี สายมิตร (กบินทร์บุรี)
29-31 พค.2561
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/cDriECU76CD2
แผนที่เดินทาง
.............

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.มิเตอร์ ดิจิตอล หรือ เข็ม
2.แบตเตอร์รี่เก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน  (ถ้ามี)
3.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
4.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
23 มีค.2561
23.59

1.พงษ์นรินทร์   ทองพิฑูรรัตน์   Pongnarin Thongpithoonrat     
DHL Express
71/74      1   ติวานนท์   ติวานนท์ 18   ตลาดขวัญ   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   
beerregos(at)hotmail.com   
pongnarin.beer

2.กฤษณะ   นาวินประกาศิต   kidsana  nawinpakasit      
ร้าน ดร.สลัมโมบาย   
291/80       3   สรงประภา   วัดดอนเมือง   สีกัน   ดอนเมือง   กทม   10210   
dr_salam(at)hotmail.com   
nawin789

3.วิทยา   อารีรักษ์   nottotechnologies.      
น็อตโต้เทคโนโลยี   175      ุ6   ไฟฟ้าพัฒนา   -   พรรณา   พรรณานิคม   สกลนคร   47130   wittaya2772(at)gmail.com   
notto.20

4.นายนพดล   ตันไพศาล   นพดล ต.      
CH AUTO INDUSTRY CO., LTD.   
95/116      หมู่บ้านราชาวดี   หมู่ที่ 1   บางคล้า - แปลงยาว   4   วังเย็น   แปลงยาว   ฉะเชิงเทรา   24 190   noppadon.v3(at)gmail.com   
897625346

5.ปราวิล   เทียงเล   Prawil   Tiengla      
วิล   
99/49   บ้านเมืองเจริญ2   4   331   วัดพันเสด็จใน   บ่อวิน   ศรีราชา   ชลบุรี   20230   
wiltieng(at)gmail.com   
997419450

6.กนก   ด้วงพิมพ์   www.facebook.com/kanok.d      
กลุ่มไม้เค็ดโฮมสเตย์   27/2      2   สุวินทวงศ์   ไม้เค็ดโฮมสเตย์   ไม้เค็ด   เมือง   ปราจีนบุรี   25230   kanokdoungpim(at)gmail.com   
952535982

7.อาณัติ   มาชรงค์   Ar Macharong      
อาณัติ   
1165/6      1   พนมสารคาม-เกาะขนุน   -   พนมสารคาม   พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา   24120   amacharong(at)yahoo.com   
amacharong

8.นายปภังกร   นามฤทธิ์   ปภังกร นามฤทธิ์      
ร้านคลังอิเลคทริค   
148      13    ละหานทราย-ตาพระยา   เทศบาล11   โนนดินแดง   โนนดินแดง   บุรีรัมย์   31260   Kungelectric(at)gmail.com   
910212392

9.จีระพรรณ   วีระเพียร   Jerapan Weraphean      
เอ็น.เอ.โซลูชั่น   
248/9   เอ็น.เอ.โซลูชั่น   ไม่มี   ปราจีนตคามซอย4   ซอยศูนย์การค้า   หน้าเมือง   เมือง   ปราจีนบุรี   25000   jerapan161026(at)gmail.com   
jerapan161026

10.ศรัณย์   ชีวทวีทรัพย์   hv_ming(at)hotmail.com      
บ.ยูนิฟอร์ม เพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   
118/6       1   รามอินทรา   รามอินทรา23   อนุสาวรีย์   บางเขน   กรุงเทพ   10220   
che.saran(at)yahoo.com   
814502034

11.นส.ชนฤดี   ศุภพัฒน์ศิริ   T0892351602      
ฤดี   
54/16   -   5   เทพรัต   -   บางสมัครบางปะกง   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24180   
Chonrudee2560(at)gmail.com   
R. 0892351602

12.กมล    สมบูรณ์รัมย์   Kamon Story      
รถตู้อะตอมทัวร์   
42   liberty place   2   สุขุมวิท   สุขุมวิท 22   ครองเตย   ครองเตย   กรุงเทพมหานคร   10110   kamonstory(at)gmail.com   
800630113

13.อธิวัศ   วงแหวน   
bird free      
บริษัท นิรมิต ทรี จำกัด   69/82 บ้านฟ้าปิยรมย์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   
wongwaenatiwat(at)gmail.com   
birdie57

14.ภควัฒน์   มีกุล   Pakawat Meegul      
ไกด์   
418   -   -   พุทธมณฑลสาย 2    -   บางไผ่   บางแค   กทม.   10160   
pakawat6(at)hotmail.com   
hariboflourish

15.สัตยา   เสาสูง   https://fb.com/Ton.Electron      
ต้น   
14   เคนซิงตันอพาร์ทเม้นท์   ห้อง 107   รามคำแหง   รามคำแหง 37   หัวหมาก   บางกะปิ   กรุงเทพมหานคร   10240   
sattaya(at)gmail.com   
ton.electron

15.ชินพร    บัวสรวง   Chakit Cuise       
ต๋อง   
477/202   เทพลีลาคอนโดเทาว์   -   ลาดพร้าว94   พระยาประเสริฐ   พลับพล่า   วังทองหลาง   กรุงเทพฯ   10310   chinapara(at)hotmail.com   
818686737

16.ปกร   ประกอบศิลป์   Korn Prakobkij      
ปกร   
11/226       14   ศรีจันทร์   สีวลี 18   บ้านเป็ด   เมืองขอนแก่น   ขอนแก่น   40000   prakornn(at)gmail.com   
2bkor

17.อภิชาติ   มีกุล   
อภิชาติ  มีกุล      
ชาติ   418      ( เดิม 40/7  หมู่ 10 )   พุทธมณฑลสาย 2   -   บางไผ่   บางแค   กทม.   10160   actmee(at)hotmail.com   
actmee

18.ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      
ก่อง   
89/309    -   17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   
taweechai.p(at)srtet.co.th   
28769

19.วิจิตรา   มนัสสกุล   dary2521      
บริษัท ดีดีพีซี จำกัด   9      7   บางขุนเทียน   พระยามนธาตุฯ แยก 9-3   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพ   10150   dawijit(at)gmail.com   
daenter

20.วิทูร   จิรพงศ์นันท์   ดีดีโปรคอนสตรัค รีโนเวทแอนดคอนสตรัคชั่น      
บริษัท ดีดีพีซี จำกัด   9      7   บางขุนเทียน   พระยามนธาตุฯ แยก 9-3   คลองบางบอน   บางบอน   กรุงเทพฯ   10150   
jmatrixs22(at)gmail.com   
9yindeehomeservice

--------------

21.ประเทือง   แก้วมงคล   Prathuang Kaewmongkol      
บ้อบ   
1358/15      -   ประชาชื่น   ประชาชื่น43   วงศ์สว่าง   บางซื่อ   กทม   10800   
rattanachat_b(at)hotmail.com   
957496371

22.ศุภกร   อมรกฤษบดี   
อบอุ่น ตรึงไตรภพ      
ปลิว   
948      5   บางบอน3   เพชรเกษม69   หลักสอง   บางแค   กรุงเทพ   10160    Serial_bkk(at)hotmail.com   
949865685

23.ทรงยศ   มีเดช   songyot meedet      ไม่มี   158      ไม่มี   นิกรบำรุง   นิกรพัฒนา   ในเมือง   เมือง   เพชรบูรณ์   67000   songyot140712(at)gmail.com   
songyot2512

24.ฐิติวัฒน์    แสงประเสริฐ   Gai Thitiwat      
ไก่   
353/194      7    -    -   ท่าตูม   ศรีมหาโพธิ   ปราจีนบุรี   25140   
gai432767(at)gmail.com   
922699314

25.เกรียงศักดิ์​   บุญยัง​    Kriangsak​ boonyang      
เกรียง   
635      5   -   -   สุรนารี   เมือง   นครราชสีมา   30000   
b.kriangsak(at)gmail.com​   
Gamadad

26.ณรงค์ธวัช   ลี้ทักษ์พิมาย   ballod Leefam      
ร้าน แอพแทค   1       เทศบาลซอย 1   เทศบาล 1   หน้าเมือง   เมืองปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี   25000   apptech4299(at)gmail.com   
812556445

27.จักริน   สิริกุลธร   https://www.facebook.com/jakarin.sirikulthorn      
RISE CHILLER   
9/1       ไม่มี   ถนนวุฒากาศ    วุฒากาศ 33   บางค้อ   จอมทอง   กรุงเทพฯ   10150   it410004(at)gmail.com   
jakky119

28.ชยพล   นันทา    chayapon.nnt(at)gmail.com      
หมอ   
159/116       1   หนองขาม-ซากค้อ   ไม่มี   หนองขาม   ศรีราชา   ชลบุรี   20230   
chayapon.nnt(at)gmail.com   
2nctrans

29.พิพัฒน์   ฟูเอื้อง   tongpipat      
พิพัฒน์การไฟฟ้า   
85      9   เชียงใหม่-ฮอด   14   หางดง   ฮอด   เชียงใหม่   50240   
tongpipat22(at)gmail.com   
tongpipat

30.ศิวะภพ   กอนภาศิริกุล   facebook.com/khamjingjai      ไก่   
90/250      10   ไปรษณีย์   หมู่บ้านการ์เด้นโฮม ซอย1   วัฒนานคร   วัฒนานคร   สระแก้ว   27160   civa038(at)gmail.com   
863078939

31.ปรีชา   ทองมาก   Pricha thongmak      
P.t consultant   
7/63 ซ.พรีเมียร์1แยก14      0 ไม่มีหมู่   ศรีนครินทร์   ศรีนครินทร์57   หนองบอน   ประเวศ   กรุงเทพ   10250   
Pricha.sripho(at)gmail.com   
812597012

32.พรเทพ   เครืออารีย์   พรเทพ เครืออารีย์      เก๋   16/1      8   สุวรรณศร   -ขุมหิน   คำโตนด   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   
por.nthep2522(at)gmail.com   
kaenaja

33.ธัญญ์นรี   รวีโรจน์คนทอง   ไม่ได้เล่นFace      หจก ทวีทรัพย์โชคอนันต์   48/6      9   รามคำแหง 2   ไม่มีซอย   ดอกไม้   ประเวศ   กรุงเทพ   10240   
rosehas88(at)gmail.com   
brisk8899

34.วิเชียร   สมหอม   vichian       บ.นาร์ฟ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด.     303/27    -   ไม่มีครับ    ถนนประชาชื่น   ชอยประชาชื่น12    ทุ่งสองห้อง   หลักสี่    กรุงเทพ    10210   
v.somhom(at)gmail.com   
somhom.v

35.เอื้อมพร   วงศ์พยัคฆ์   Ueamporn Wongphayuk      
พร   8      4   -   -   บ้านโพธิ์   บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา   24140   
Ueamwongphayuk(at)gmail.com   
947975325

36.อภิญญา    พิทักษ์ชัยธรรม   Apinya Jah Pituxchaitum      
จ๋า   
176 ม.3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี      3   สายเชีย   -   พยุหะ   พยุหะคีรี   นครสวรรค์   60130   Pituxchaitum(at)gmail.com   
642928996

37.ชินธันย์    ร่วมทอง   chintun ruamthong      
บุคคล   
108/8   3   -   อนามัยงามเจริญ   อนามัยงามเจริญ 31   ท่าข้าม   บางขุนเทียน   กรุงเทพฯ   10150   chintun.r(at)gmail.com   
ชินธันย์ ครับ

38.นันทวัน   แสนประเสริฐ   Nantawan Sanprasert      กบ   2027/16       แฟลต 27   ประชาสงเคราะห์ 35   ประชาสงเคราะห์ 35   ดินแดง   ดินแดง   กทม   10400   
kerokeroob(at)hotmail.com   
keroob

39.สุเจตน์   วังกระธาตุ   ปริญญา  ติดดิน      เป้   337   -   7   -   -   ห้วยยาง   เมือง   สกลนคร   47000   
mr.sujade(at)gmail.com   
833599023

40.จิตรกร   หาปัญนะ   เล็กอภิมหาปัญนะ      เล็ก   127      1   น้ำพอง-วังชัย   -   วังชัย   น้ำพอง   ขอนแก่น   40140   
lexhapanna(at)gmail.com   
804181177

41.กันตภณ   อาจศิลา   artsila kantapon      แจ๊ค   272      5      เขาคอก   ประโคนชัย   บุรีรัมย์   31140   
kantaponartsila(at)gmail.com   
kantaponartsila

42.สุภวัฒน์   สุชลธาดา   ตะวันตก  สุภวัฒน์      
วัฒน์   
80/15      6   คลองรั้ง -ปราจีนบุรี   สวนพานหิน4   หนองโพรง   อำเภอศรีมหาโพธิ   ปราจีนบุรี   25140   supawat_s(at)hotmail.co.th   
supawat88888

42.นายสงกรานต์      ถาบุญเรือง   สงกรานต์  ถาบุญเรือง      
ร้านพิพัฒน์การไฟฟ้า   29  หมู่  5      5   เชียงใหม่-ปาย   11   แม่ฮี้   ปาย   แม่ฮองสอน   58130   Songkran_22222(at)hotmail.com   
kran_2522

43.ช่อทิพย์   กิตยารักษ์   ctip12508(at)gmail.com      
ทิพ   48/1      3   สิบเอ็ดศอก   บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา   24140   
ctip12508(at)gmail.com   
ueamw


ส่งใบสมัครแล้ว/รอสัมภาษณ์
 1.ฐิติวัฒนื แสงประเสริฐ 
2.ณรงค์ธวัช ลี้ทักษ์พิมาย
3.จีระพรรณ  วีระเพียร
4.ชยพล นันทา
5.นพดล ตันไพศาล---------
รอเอกสาร/สัมภาษณ์


51.จักรพันธ์   บรรจงคชาธาร   จักรพันธ์ บรรจงคชาธาร      ฟรุ๊ค   186/638      5   รามคำแหง   รามคำแหง190/1   มีนบุรี   มีนบุรี   กทม   10510   Chakrapan.ban(at)hotmail.com   Flukezaa

52.พงษ์ศักดิ์   กุลบุตร   pongsak      aun   33/6      2   นวมินทร์   นวมินทร์163   นวลจันทร์   บึงกุ่ม   กรุเทพมหานคร   10230   ppsak2527(at)gmail.com   pang-pongsak

53.สุริยา   ศรีจันทร์   ลูกตะแบก ลูกไม้หล่นไกลต้น      โต   133/13      2   สุรินทร์-สังขะ   อยู่เย็น   นอกเมือง   เมือง   สุรินทร์   32000   Tropico37(at)gmail.com   looktaback

54.สัฏฐวิชญ์   สาระพันธ์   sudthawit  sarapunth      เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม   498   กองการประปา   18   สุขาภิบาล 7   ----   เชียงยืน   เชียงยืน   มหาสารคาม   44160   somsiensarapunth(at)gmail.com   970539281
 
55.มนชยา    พลอยแดง   monchaya5316(at)gmail.com      มน   113/43 หทัยราษฎร์21   0   16   หทัยราษฎร์   หทัยราษฎร์21   มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   monchaya5316(at)gmail.com   p.monchaya

56.ปุญยวีร์   กังวิสวัฒน์   Pui saran      ปุ้ย   128/444   พีเอสที ซิตี้โฮม คอนโด   -   นนทรี   นนทรี 14   ช่องนนทรี   ยานนาวา   กทม.   10120   Saran_bkk(at)yahoo.com   Pui saran

57.นายชูศักดิ์   แสงอาทิตย์   800555605      หนุ่ม   90      1   ไม่มี   ไม่มี   วังกระแจะ   ไทรโยค   กาญจนบุรี   71150   Choosak246(at)gmail.com   n0800555605

58.สัฏฐวิชญ์   สาระพันธ์   สมเศียร      เทศบาลตำบลเชียงยืน   498   กองการประปา   18   สุขาภิบาล 7   ประปา   เชียงยืน   เชียงยืน   มหาสารคาม   44160   somsiensarapunth(at)gmail.com   970536281

59.ธวัชชัย   บัวลอย   bualoy4(at)hotmail.com      เลี้ยบ   119/68      3   สาย36   12   มะขามคู่   นิคมพัฒนา   ระยอง   21180   bualoy4(at)hotmail.com   leabkung

60.วิฑูรย์    ต้นเงิน   witoon      แอ๊ด   2234/888   อาคารพักนาวิกโยธิน 1   1   นาวิกโยธิน   -   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   tatoon99(at)gmail.cm   tatoon992510

61.สุนันท์   ระวะรักษ์   วอน นัน เฮ      นัน   54      7   ไม่มี   ไม่มี   โคกปี่ฆ้อง   เมือง   สระแก้ว   27000   skylab.14(at)hotmail.com   labfhon

62.นายนิกรณ์   ขันธไกรฤทธิ์   chansri kanchana      บจก.เค.แคป   119/550      5   พระราม 2   กานดาพาร์ค พระราม 2 กม.18   พันท้ายนรสิงห์   เมือง   สมุทรสาคร   74000   kanchanachansri(at)gmail.com   kanchana_gobgabza

63.เสกสรร   เกิดสุข   ผมก็เป็นได้แค่แชมป์      สาสุข   222/34   -   3   -   -   บางหญ้าแพรก   เมือง   สมุทรสาคร   74000   lucksek(at)hotmail.com   champ-phohak

65.ภาณุ   นาคใหญ่   Phanu Nakyai      นุ   29      7   -   -   คูบัว   เมือง   ราชบุรี   70000   mhepool-(at)hotmail.com   mhepool

67.กรปณต    สายสะอาด   OFRNKendo      syswork   8/14      1   กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ   1   สหกรณ์นิคม   ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี   71180   itdebugged(at)gmail.com   troubleshooter

68.วัชรา   นิลวานิช   Tuta Watch      ตุ๊   7      21   รามอินทรา   รามอินทรา117   มีนบุรี   มีนบุรี   กทม.   10510   watch777(at)hotmail.com   tuta-watch-777

70.กรปณต    สายสะอาด   OFRNKendo      syswork   8/14      1   กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ   1   สหกรณ์นิคม   ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี   71180   itdebugged(at)gmail.com   troubleshooter

71เกรียงศักดิ์   วงศ์คำ   https://www.facebook.com/kriangsakwongkum      เกรียง   19/4       8   พหลโยธิน   1   ไผ่โทน    ร้องกวาง   แพร่   54140   ksakwongkum1410(at)gmail.com   979186764

72.วิฑูรย์    ต้นเงิน   witoon      แอ๊ด   2234/888   อาคารพักนาวิกโยธิน 1   1   นาวิกโยธิน   -   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   tatoon99(at)gmail.cm   tatoon992510

74.ปัณณวิชญ์   แนวสูง   ไร่ครูปัณณ์ เกษตรตามรอยพ่อ      โรงเรียนบ้านวังดินสอ   304   ฟ้าสดชื่น   1   -   -   ต.วังท่าช้าง   อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี   25110   dr.pannawit(at)gmail.com   panf1

75.พงษ์ศกร   พูลสวัสดิ์   pongsakorn poonsawadi      ร้านแบงค์การันตี   80/313      5   -   -   ทับมา   เมือง   ระยอง   21000   ppoonsawadi(at)hotmail.com   bank...bg

---------------------

77.
79.ชัยธรรมรุฐ   สิทธิคลังทอง   Meaw Sitthikanthong      ชัย   39/542      3   -   -   บางพูด   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120   meawberry64(at)gmail.com   goytat

81.

82.พีรพงศ์   ธงสินธุศักดิ์   https://www.facebook.com/perapong.th      เอ   81   หมู่บ้านนภาลัย   .   สุขุมวิท   สุขุมวิท70/3   บางนา   บางนา   กทม   10260   perapong.th(at)gmail.com   perapong_line

83.

84.ปสุตา   พึ่งโพธิ์   Pasuta Phuengpho      ทราย   166/10      -   ริมทางรถไฟสายเก่า   -   บางนา   บางนา   กรุงเทพฯ   10260   pasutapp(at)hotmail.com   pasutapp

85.

88.อุดม   กิจจาวรากร   udokitta      หนึ่ง   87      -   นาสร้าง   นาสร้าง2   นครปฐม   เมือง   นครปฐม   73000   homesale999(at)gmail.com   udokitta

89.วัชรา   นาลวานิช   Tuta Watch      ตุ๊   7      -   รามอินทรา   รามอินทรา117   มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   watch777(at)hotmail.com   tuta-watch-777

90.อานนท์   แป้นกลัด   arnonpan      ปู   119      -   รัชดาภิเษก   รัชดาภิเษก12   ห้วยขวาง   ห้วยขวาง   กรุงเทพ   10310   arnonpan(at)hotmail.com   pou2509

92.ชาญชัย   ธารณา   chan tharana      ชาน   13/24      2   กาญจนาภิเษก   1/3   บางไผ่   บางแค   กรุงเทพมหานคร   10160   twohats80(at)gmail.com   chan1800

93.นายสมโชค   เบ้าทอง   https://m.facebook.com/profile.php?id=100001060429198&ref=content_filter      บ้านวิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   24      5   ไม่มี   ไม่มี    บ้านซ่อง   พนมสารคาา   ฉะเชิงเทรา   24120   somchok(at)gmail.com   winpnee

98.ประวิทย์   พรหมศร   Prawit promsorn      วิท   113/179      16   หทัยราษฏร์   หทัยราษฏร์ 21    มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   Prawit_promsorn(at)hotmail.com   Vitpromsorn

----------

100.เบญจมาส     เข็มพงษ์   khimben(at)hotmail.com      เบนซ์   70ม ุ6 ตหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี      หนองไม้แดง   ราษวิถึ   2   หนองครก   เมือง   ศรีสะเกษ   33000   krubenjamas.ben(at)gmail.com   862579559

101.

102.ชัยธรรมรุฐ   สิทธิคลังทอง   Meaw Sitthikanthong      ชัย   39/542      3   -   -   บางพูด   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120   meawberry64(at)gmail.com   goytat

103.เจตนิพิฐ   เครือคง   Gopakron Tankun      เจต   40/2400    หมู่บ้านประชานิเวศ3   1   -   8   ท่าทราย   เมือง   นนทบุรี   11000   gopakron(at)gmail.com   873852187

104.พิพัฒน์       ฟูเอื้อง   Tong Pipat      หจก.ทีพีอี (2001)   85  หมู่  9  ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่      9   จอมทอง - ฮอด   9   หางดง   ฮอด   เชียงใหม่   50240   tongpipat22(at)gmail.com   861913673

106.ฑีฆายุ   บุญคง   คนทำนา ทำสวนอินทรีย์      ที   126/1 หมู4      4   สุขาภิบาล2   -   โกรกพระ   โกรกพระ   นครสวรรค์   60170   Pasitikasikorn(at)gmail.com   Reggaegae

107.อทร   ก๋งเม่ง   Amorn.ko      ร้านเรา   49      3   เลียบเขื่อนคลองช้าง   เลียบเขื่อนคลองช้าง   วัง   ท่าชนะ   สุราษฎร์ธานี   84170   Amornkongmang(at)gmail.com   863761997

108.ณรงค์    สมบูรณ์   845657003      รงค์   185 หมู1      1   -   -   ฟากห้วย   อรัญประเทศ   สระแก้ว    27120   nasom.185(at)hotmail.com   nar2560

109.อทร   ก๋งเม่ง   Amorn.ko      ร้านเรา   49      3   เลียบเขื่อนคลองช้าง   เลียบเขื่อนคลองช้าง   วัง   ท่าชนะ   สุราษฎร์ธานี   84170   Amornkongmang(at)gmail.com   863761997

110.ณรงค์    สมบูรณ์   845657003      รงค์   185 หมู1      1   -   -   ฟากห้วย   อรัญประเทศ   สระแก้ว    27120   nasom.185(at)hotmail.com   nar2560

111.จิรวัฒน์   อรรคนิตย์   danjirawat      แดน   116/11      1   345   7   บางคูวัด   เมือง   ปทุมธานี   12000   danjirawat(at)gmail.com   danjirawat

113.อมราทิพย์   สุทธิพงศ์   Amaratip Sutthipong      อมรา ออแกนิค   65/15       9   พหลโยธิน   เทพกุญชร10   คลองหนึ่ง   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   amaratip(at)gmail.com   amara organic

114.

115.

116.ปัญญา   ดีงามเสมอ   Punya Dee      แจ็ค   100/2       4   -   -   บ้านหมอ   บ้านหมอ   สระบุรี   18130   suriya_jack(at)hotmail.com   jackinternet

120.อมราทิพย์   สุทธิพงศ์   Amaratip Sutthipong      อมรา ออแกนิค   65/15       9   พหลโยธิน   เทพกุญชร10   คลองหนึ่ง   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   amaratip(at)gmail.com   amara organic

123.ปัญญา   ดีงามเสมอ   Punya Dee      แจ็ค   100/2       4   -   -   บ้านหมอ   บ้านหมอ   สระบุรี   18130   suriya_jack(at)hotmail.com   jackinternet

124.วิวิศน์   ธนะจิตต์สิน   
วิวิศน์  ธนะจิตต์สิน     
วิธ   
1302/20      -   รอบเมืองเหนือ   สุขสบาย   เมืองเหนือ   เมืองศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ   33000   
wiwitperfect(at)gmail.com   
ilinkedshop

131.วีระศักดิ์   พงษ์เภา   https://www.facebook.com/eeekeee      เอก   29/1607  หมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 19 เฟส 1      ุ6   พระราม 2   พันท้ายนรสิงห์   พันท้ายนรสิงห์   เมือง   สมุทรสาคร   74000   weerasak.po(at)thaisri.com   xaekx

132.สุวรรณ์   คำพุก   joraka curvezone      หนึ่ง   .15/5       7   เพชรเกษม   18 บ้านญวณ   สามเรือน   เมือง   ราชบุรี   70000   one_lantung(at)hotmail.com   one_lantung

133.ชาญชัย   ธารณา   chan tharan      ชาญ   13/24   ม นันทวัน วงแหวนกาญจนา   2   กาญจนภิเษก   1/3   บางไผ่   บางแค   กรุงเทพ   10160   twohats80(at)gmail.com   chna1800

135.อุดม   กิจจาวรากร   udokitta      หนึ่ง   87      -   นาสร้าง   นาสร้าง2   นครปฐม   เมือง   นครปฐม   73000   homesale999(at)gmail.com   udokitta

137.

138.

139.กรปณต   สายสะอาด   OFRNKendo      ITDEBUG   8/14      1   แสงชูโต   เจริญรัตน์   สหกรณ์นิคม   ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี   ึ71180   itdebugged(at)gmail.com   troubleshooter


--------------

152.พงษ์นรินทร์   ทองพิฑูรรัตน์   pongnarin thongpithoonrat      DHL Express   71/74      1   ติวานนท์   ติวานนท์ 18   ตลาดขวัญ   ตลาดขวัญ   นนทบุรี   11000   pthongpi(at)gmail.com   pongnarin.beer


156.บุญอยู่   มันฑิกาวิท   Bunyu Mantigavit      Owner   1635/30   101 แมนชั่น   -   ลาดพร้าว   ลาดพร้าว 101   คลองจั่น   บางกระปิ   กทม   10240   lbym(at)yahoo.com   -

159นายอนุกุล   บุตรพรม   nong_mock(at)hotmail.com      หมอก   65/412   บ้านเอื้ออาทร   -   -   ค้อใหญ่   ตลาด   เมือง   มหาสารคาม   44000   anukul.but(at)hotmail.com   mock_sar

162.ประมาณ   รุณทอง   Pramanns      Ns service   84/3   -   2   โรจนะ   -   สามเรือน   บางปะอิน   พระนครศรีอยุธยา   13160   Pramanns(at)hotmail.com   834431357

166.ชลธี   สุขเจริญ   Sanamchaiket Farm      โหน่ง   135      6   ทล. 3076   กม.91-92   ลาดกระทิง   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา   24160   xoxox(at)earthling.net   xnongx

167.นาย.องอาจ   ครองธรรมชาติ   922678949      อาท   98/190       5   กาญจนาภิเษก   วัดศรีเขต   ลำโพ   บางบัวทอง   นนทบุรี   111100   art.ktc(at)gmail.com   922678949

169.ณภัทร   หรินทจินดา   Suthida_2524(at)hotmail.com      บริษัท เวลท์ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด   11 ซ.งามวงศวาน18 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000      -   งามวงศ์วาน   งามวงศ์วาน18   บางเขน   เมือง   นนทบุรี   11000   Wealthcreation.trading(at)gmail.com   Keng2992

---------

173.สรศักดิ์   แซ่เฮ้ง   ระบบเครื่องคิดเงิน ทำบัญชี ภาษี      บริษัท สแกน ไฮเทค จำกัด   1473      -   พัฒนาการ   พัฒนาการ 31/1   สวนหลวง   สวนหลวง   กทม   10250   100(at)scanhitech.com   sorasak.heng

179.องอาจ   ครองธรรมชาติ   art.ktc(at)gmail.com      อาท   98/190      5   กาญจนาภิเษก   วัดศรีเขตต์   ลำโพ   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   art.ktc(at)gmail.com   922678949

180.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      ก่อง   89/309   หมู่บ้านศุภาลัยโนโววิลล์ คลอง 5    17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   thailand_otop(at)hotmail.com   28769

181.ภาณุเดช   งามธุระ   panudech_n(at)hotmail.com      บอล   10/279    มบ.ซื่อตรงสาริน        7   โคกขาม-สมุทรสาคร   14   โคกขาม   โคกขาม   สมุทรสาคร   74000   panudech_n(at)hotmail.com   panudech_n


183.ชาญชัย   คำฤทธิ์   Chanchai khamrit      87 หมู่7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440   78/47      7   มาบยางพร-ปลวกแดง   9   มาบยางพร   ปลวกแดง   ระยอง   21140   Chanchai_khamrit(at)hotmail.com   857761985

184.ณวรรธ   ศรีใส   Nattawat Seasai       นาท   61      5   -   ศาลาแดง   ปัถวี   มะขาม   จันทบุรี   22150   Nartnavara(at)gmail.com   658597906

187.ศุภกร   อมรกฤษบดี   อบอุ่น ตรึงไตรภพ      จั้ว   948 ตำบลหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160      หมู่ที่ 5   บางบอน 3   บางบอน 3   หลักสอง   บางแค   กทม   10160   kobnantawan(at)gmail.com   910457618

188.สรศักดิ์   แซ่เฮ้ง   ระบบเครื่องคิดเงิน ทำบัญชี ภาษี      บริษัท สแกน ไฮเทค จำกัด   1473      -   พัฒนาการ   พัฒนาการ 31/1   สวนหลวง   สวนหลวง   กทม   10250   100(at)scanhitech.com   sorasak.heng

189.ชัยประสิทธิ์   ยุญประสิทธิ์   chaiprasit boonprasit      ธุระกิจส่วนตัว   เลขที่ 136(42/42)      13   สุขุมวิท 107    แบริ่ง 11/1   บางบา   บางยา   กรุงเทพฯ   10260   bunbungfai(at)gmail.com   mhee10111

190.คมกฤษณ์   ไกรมาก   Ds Jump      จั๊ม   62   -   15   -   เทศบาล 6   ท่าแซะ   ท่าแซะ   ชุมพร   86140   umijump(at)hotmail.com   jyiloveyou
----


192.สุวิทย์   โตสกุล   tosakul(at)yahoo.com      ตั้ม   83/26    บ้าน   ม.วิเศษสุขนคร   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ79   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพ   10140   tosakul(at)yahoo.com   stosakul

194.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      ก่อง   89/309   หมู่บ้านศุภาลัยโนโววิลล์ คลอง 5    17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   thailand_otop(at)hotmail.com   28769

195.ภาณุเดช   งามธุระ   panudech_n(at)hotmail.com      บอล   10/279    มบ.ซื่อตรงสาริน        7   โคกขาม-สมุทรสาคร   14   โคกขาม   โคกขาม   สมุทรสาคร   74000   panudech_n(at)hotmail.com   panudech_n

196.อำนาจ   ทองชู   jek nakhonnayok      เจ็ค   43      13   คลอง23   คลอง23   ศรีษะกระบือ   องครักษ์   นครนายก   26120   jek.zuly(at)gmail.com   831352831

197.ชาญชัย   คำฤทธิ์   Chanchai khamrit      87 หมู่7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440   78/47      7   มาบยางพร-ปลวกแดง   9   มาบยางพร   ปลวกแดง   ระยอง   21140   Chanchai_khamrit(at)hotmail.com   857761985

198.ณวรรธ   ศรีใส   Nattawat Seasai       นาท   61      5   -   ศาลาแดง   ปัถวี   มะขาม   จันทบุรี   22150   Nartnavara(at)gmail.com   658597906

-------

201.ศุภกร   อมรกฤษบดี   อบอุ่น ตรึงไตรภพ      จั้ว   948 ตำบลหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160      หมู่ที่ 5   บางบอน 3   บางบอน 3   หลักสอง   บางแค   กทม   10160   kobnantawan(at)gmail.com   949865685

202.กีรติคุณ   บุญประสพ   Reccaton IIam      เบิ้ม   3/64     -   -   ประชาชื่น   10   ท่าทราย   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   blueocean8933(at)gmail.com   chaout2

203.ฐานุพงศ์    ดิฐชัยวิรัตน์   terry_chai(at)hotmail.com      ชัยอนันเทรดดิ้ง   72      3   ประชาอุทิศ2   ประชาอุทิศ2   ขุนแก้ว   นครชัยศรี   นครปฐม   73120   thanupong2009(at)gmail.com   terrychailine2

204.
204.ศุภกร   อมรกฤษบดี   อบอุ่น ตรึงไตรภพ      จั้ว   948 ถนนบางบอน 3 ตำบลหลักสอง แขวง บางแค กทม      หมู่ที่ 5   บางบอน 3   เพชรเกษม 69   หลักสอง   บางแค   กทม   10160   kobnantawan(at)gmail.com   910457618

205.มงคลรัตน์   เจริญเลิศวงศ์   Pakamon Bamrungpuet      แดง   14/1       4   เลียบคลองทวีวัฒนา   เลียบคลองทวีวัฒนา   ทวีวัฒนา   ทวีวัฒนา   กทม.   10170   P.bamrungpuet(at)gmail.com   mongkolrat.cha

206.ฐานุพงศ์   ดิฐชัยวิรัตน์   terry_chai(at)hotmail.com      ชัยอนันต์เทรดดิ้ง   72      3   ประชาอุทิศ2   ประชาอุทิศ2   ขุนแก้ว   นครชัยศรี   นครปฐม   ึ73120   thanupong2009(at)gmail.com   terychailine2

207.พิชญุตม์   เดชาวณิช   Leo.zhop      ลีโอ   98 หมู่ 3 ต. บ้านดงระทงยาม      10   304   1   บ้านดงกระทงยาม   ศรีมหาโพธิ   ปราจีนบุรี   25140   Leo.zhop(at)gmail.com   Normallyleo

208.แสงเมือง   แซ่เจียว   saengmuang      หนุ่ม   82/57       18   สุขสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์64   บางพึ่ง   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130    saengmuang(at)hotmail.com    863031357

209.

210.พิสิทธิ์   พรมราช   Pisit promrach      เบิ้ม   9/40   มบ.นาราภิรมย์   2   ทวีวัฒนากาญจนาภเษก   22/1   ทวีวัฒนา   ทวีวัฒนา   กทม.   10170   Berm2(at)hotmail.com   817740843
------

211.ธานี   เสือบัว   Thanee sattahip      คุณหมู   86/2   หมู่บ้านศรีมิตร 2    6   สุขุมวิท   บ่อนไก่ 16   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   thanees.2515(at)gmail.com   ttc007

212.

213.จิระ   ขวัญเมือง   baangano(at)hotmail.com      เล็ก   1/255 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130       14   จรัญยานนท์   5   บางวัว   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   baangano(at)hotmail.com   0994625322และlek.09

214.อภิญญา   พิทักษ์ชัยธรรม   Apinya Ja Pituxchaitum      จ๋า   176      3   สายเอเชีย   -   พยุหะ   พยุหะคีรี   นครสวรรค์   60130   lux-p-j-p(at)hotmail.com   642928996216.สุทธิ    พรึงลำภู   N'kai Love Alway      สุทธิ พรึงลำภู   92/3   -   8   -   -   สามง่าม   ดอนตูม   นครปฐม   73150   kookkai.5009(at)gmail.com   kaiticker

217.ชนะเดช   แย้มคลี่   chanadej.yamclee      เอ็กซ์   154/95      -   ศรีสุริยวงศ์   ศิริชัย   หน้าเมือง   เมืองราชบุรี   ราชบุรี   70000   y_chanadej(at)hotmail.com   cl-cosmetic

218

219.ปรียนันท์   ธนสิทธิวงศ์   Jernkung(at)facebook.com      เจิน   9/155   -   หมู่บ้านบุณรักษา1   สุขุมวิท53   วัดโขดหิน-เขาไผ่   เนินพระ   เมือง   ระยอง   21150   Jernjern8(at)gmail.com   Jernmba8

220.ชนะเดช   แย้มคลี่   chanadej.yamclee      บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ป จำกัด   79/61      หมู่ที่ 3   -   -   ต.ศาลากลาง   อ.บางกรวย   จ.นนทบุรี   11130   y_chanadej(at)hotmail.com   cl-cosmetic
-----------

221.สำเภา   เมธีจิรัฐติกุล   เภา เมธีจิรัฐติกุล      ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท   7/1    ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ม   2   ลาดหญ้า - ศรีสวัสดิ์   ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท   ช่องสะเดา   เมือง   กาญจนบุรี   71190   Rott_1965(at)hotmail.com   912121960

222.สุทธิ    พรึงลำภู   sutthi.k5009(at)gmail.com      โรงพยาบาลดอนตูม   92/3   -   8   คงทอง   -   สามง่าม   ดอนตูม   นครปฐม   73150   kookkai.5009(at)gmail.com   kaitucker

223.นาย ถวิล   คุ้มคำ   ถวิล คุ้มคำ      ถวิล   88/31    หมู่บ้านราชพฤกษ์   5   ราชบุรีดำเนินสะดวก   ราชพฤกษ์   พงสวาย   เมือง   ราชบุรี   ึ70000   tawinkhum(at)gmail.com   654302229

224.ประเสริฐ   จงธนะวณิช   whitelinewinterguy      stayhostel   16/8    16/8    19/1   สุขุมวิท19   วัฒนา   คลองเตยเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพ   10110   praseart.jong11(at)gmail.com   989409602

225.สำเภา   เมธีจิรัฐติกุล   เภา เมธีจิรัฐติกุล      บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด สาขาที่ 00001   7/1      2   ลาดหญ้า น้ำตกเอราวัณ   -   ช่องสะเดา   เมืองกาญจนบุรี   กาญจนบุรี   71190   Rott_1965(at)hotmail.com   912121960

226.ณรงค์   สมบูรณ์   845657003      ไม่มี   185 ม.1 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120   ไม่มี   1   ไม่มี   ไม่มี   ฟาห้วย   อรัญประเทศ   สระแก้ว    27120   nasom.185 (at) hotmail.com   nar2560

227.

228.จีระวัฒน์   วงษ์จันทร์นา   jeerawat.won      ท๊อป   119/93   อาคาร 2 ชั้น4   -   ถ.ประชาธิปไตย   ซอยทหารบก   แขวงบนางขุนพรหม   เขตพระนคร   กทม.   10200   lemonade_narak(at)hotmail.com   imtoffee

229.ขัน   ปัญญาคำ   Khanpunyacome_56(at)hotmail.com      หจก.ไอซ์แอนด์เพียว วอเตอร์   272      9   -   -   เวียงชัย   เวียงชัย   เชียงราย   57210   -   khan

230.วิเชียร   สมหอม   Vichian Somhom      บริษัท นาร์ฟ.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด   303/27       -   -   ซ.ประชาชื่น 12 แยก 1-2-8-3   ทุ่งสองห้อง   หลักสี่   กรุงเทพมหานคร   10210   narv.enterprise(at)gmail.com   816129435

----

232.ทรงยศ   มีเดช   songyot meedet      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   songyot140712(at)gmail.com   songyot2512

233.ศิระศาสตร์   มกรวานิชย์   เอ๋ หัวใจสิงห์      เอ๋   880      -   ปราจีนอนุสรณ์   -   หน้าเมือง   เมืองปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี   25000   ppthailand(at)gmail.com   8902522

234.ณพวุฒิ   ทรงวิผล   smarc2017(at)gmail.com      marc   27/32       5   ลำลูกกา   ม ร่มเย็น   คูคต   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   smarc2017(at)gmail.com   892053988

236.ชนฤดี   ศุภพัฒน์ศิริ   T0892351602      ฤดี   11/16   -   8   ฉะเชิงเทรา-บางปะกง   -   ท่าสะอ้าน   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   Chonrudee2560(at)gmail.com   892351602

237.วนินดาว   รัษีบุตร   Wanindaw Rungsibut      ตุ๊กตา   216   -   7   -   -   วังคัน   ด่านช้าง   สุพรรณบุรี   72180   wanindaw(at)hotmail.com   wanindaw

239.สมชาย   โชคมิ่งขวัญ    สมชาย โชคมิ่งขวัญ      จุ้ย   110/17   _   1   _   _   นายายอาม   นายายอาม   จันทบุรี   22160   gun0055(at)gmail.com   813306044

241.ปรีชา   กูลกิจ   Precha kulkij      ฟุตบอล   40      2   โยธาธิการ   โยธาธิการ4   บ้านหอย   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   Precha0667(at)gmail.com   Precha

243.ณพวุฒิ   ทรงวิผล   smarc2017(at)gmail.com      marc   27/32       5   ลำลูกกา   ม ร่มเย็น   คูคต   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   smarc2017(at)gmail.com   892053988

245.อธิวัศ   วงแหวน   bird free      บริษัท นิรมิต ทรี จำกัด   69/82 บ้านฟ้าปิยรมย์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   บ้านฟ้าปิยรมย์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   5   ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   6   ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   จ.ปทุมธานี 12150   12150   wongwaenatiwat(at)gmail.com   birdie57

246.ชนฤดี   ศุภพัฒน์ศิริ   T0892351602      ฤดี   11/16   -   8   ฉะเชิงเทรา-บางปะกง   -   ท่าสะอ้าน   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   Chonrudee2560(at)gmail.com   892351602

247.วนินดาว   รัษีบุตร   Wanindaw Rungsibut      ตุ๊กตา   216   -   7   -   -   วังคัน   ด่านช้าง   สุพรรณบุรี   72180   wanindaw(at)hotmail.com   wanindaw

248.กนก   ด้วงพิมพ์   www.facebook.com/kanok.d      กลุ่มไม้เค็ดโฮมสเตย์   27/2      2   สุวินทวงศ์   ไม้เค็ดโฮมสเตย์   ไม้เค็ด   เมือง   ปราจีนบุรี   25230   kanokdoungpim(at)gmail.com   952535982

249.สมชาย   โชคมิ่งขวัญ    สมชาย โชคมิ่งขวัญ      จุ้ย   110/17   _   1   _   _   นายายอาม   นายายอาม   จันทบุรี   22160   gun0055(at)gmail.com   813306044

------------
250.นายปภังกร   นามฤทธิ์   ปภังกร นามฤทธิ์      ร้านคลังอิเลคทริค   148      13    ละหานทราย-ตาพระยา   เทศบาล11   โนนดินแดง   โนนดินแดง   บุรีรัมย์   31260   Kungelectric(at)gmail.com   910212392

251.ปรีชา   กูลกิจ   Precha kulkij      ฟุตบอล   40      2   โยธาธิการ   โยธาธิการ4   บ้านหอย   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   Precha0667(at)gmail.com   Precha

254.ประเสริฐ   จงธนะวณิช   whitelinewinterguy      StayHostel   16/8 ถนนสุขุมวิท19   16/8   19 แยก 1   สุขุมวิท19   วัฒนา   คลองเตยเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพ   10110   praseart.jong11(at)gmail.com   989409602

256.กิติพงษ์   เดชประยูรทรัพย์   kitipongd(at)gmail.com      ตี๋   90/778      8   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ129   บางครุ   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   kitipongd(at)gmail.com   kitipong-tee

258.ปัญญา   ดีงามเสมอ   Punya Dee      แจ็ค   100/2       4   -   -   บ้านหมอ   บ้านหมอ   สระบุรี   18130   suriya_jack(at)hotmail.com   jackinternet

259.ส.ต.กมล   สมบูรณ์รัมย์   kamonstory      ทัวร์รถตู้อะตอม   71      16   สุขุมวิท   2   แม่เปา   พญาเม็งราย   เชียงราย   57290   kamonstory(at)gmail.com   800630113

260.ขจรศักดิ์    วิเศษกุล   Cajonsak wisadkul      จร   6 หมู่       3   -   -   ดงน้อย   ราชสาส์น   ฉะเชิงเทรา   24120   Cajonsak wisadkul   937511679

--------------

262.ปัญญา   เสรีโยธิน   Panya409(at)hotmail.com      โจ้   99/11    หมู่บ้านเมธารมย์   4   รังสิตนครนายก   -   ยึงยี่โถ   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   Panya409(at)hotmail.com   Panya409

266.จิระ   ขวัญเมือง   จิระ ขวัญเมือง      เล็ก   1/255      14   จรัลยานนท์   5   บางวัว   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   baangano(at)hotmail.com   0994625322หรือlek.09

269.เอื้อมพร   วงศ์พยัคฆ์   ctip12508(at)gmail.com      พร   48/1      3   -   -   สิบเอ็ดศอก   บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา   24140   ctip12508(at)gmail.com   ueamw

270.

271.ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      ก่อง   89/309    -   17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   taweechai.p(at)srtet.co.th   28769

272.พิรสิฐ   เกิดมงคลสวัสดิ์   Sawats Mongkol      ต้น   94/30      11   -   -   บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา   30000   Perasit.g(at)hotmail.com   Th02551

273.ชินธันย์   ร่วมทอง   ชินธันย์ ครับ      บ.แมคไทย จำกัด   97/11    บิ๊กซีราจดำริ ชั้น 5   -   ราชดำริ   -   ลุมพินี   ปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330    chintun.r12(at)gmail.com   854882943

274.ธีรศักดิ์   สุขใส   จ่าไก่ช่างแอร์      ไก่   74   -   5   304   -   กบินทร์   กบินทร์บุรี   ปราจีนบุรี   25110   Theerasak3669(at)gmail.com   901343669

276.
277.ณรงค์   สมบูรณ์   ไม่มี      รงค์   185 ม.1 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120   ไม่มี   1   ไม่มี   ไม่มี   ฟากห้วย   อรัญประเทศ    สระแก้ว   27120   nasom.185(at)hotmail.com   nsr2560

280.ณัฐสิมา   เจตเขตกรรณ์   Lamai jet      กรอบพระ   หนองรัก      10   -   -   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์   อุทัยธานี   61150   -   Natisima_miw

281.ชุติพนธ์   ศุภมงคลชัยศิริ   chutpol supermongkolchaisiri      โรงเรียนพิมานประชาสันต์   16      15   เพชรมาตุคลา   ไม่มี   หนองพลวง   จักราช   นครรชสีมา   30230   www.231124987(at)gmail.com   862531465

282.
283.ปราโมทย์   เกตุสุนทร    Pramot Kedsoontron      mothay   14      8   รพช   -   ท่ากระดาน   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา   24160   mothay_2hotmail.com   mothay

284.พรรษธัช   จิระพรชัย   pansathusc      ณัฐ   48/5       1   เอกชัย   หมื่นทรัพย์แลนด์   คอกกระบือ   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   pansathusc(at)gmail.com   klaimor2

285.ขจรศักดิ์   วิเศษกุล   cajonsakwisadkul(at)gmail.com      ขจร   6      3   -   -   ดงน้อย   ราชสาส์น   ฉะเชิงเทรา   24120   cajonsakwisadkul(at)gmail.com   825711679

288.พรเทพ   เครืออารีย์   พรเทพ เครืออารีย์      เก๋   16/1      8   สุวรรณศร   คำเลียบ   คำโตนด   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   Por.nthep2522(at)gmail.com   Kae naja

299.
230.นายสมพร   โพธิ์งาม   Somporn Phongam      สมพร โพธิ์งาม   23/24    หมู่บ้านเบลล่า3   0   วัดโขดหิน-เขาไผ่   อุดมสุข   ทับมา   เมืองระยอง   ระยอง   21000   engineeraun(at)hotmail.co.th   kopaun

231.นนทินีย   เพชรประไพ   Keawkg      นนทินีย   99/48   ดาราทร4   2   ก ม10   4   พลูตาหลวง   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   Pnonthinee(at)gmail.com   Keaw


หน้า: 1 ... 8 9 [10]