เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mrkai999

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 17
26


เดือดร้อนหนัก! ชาวม้งบ้านวังน้ำเย็น จ.ตาก ใช้ชีวิตไร้ไฟฟ้านาน 20 ปี
ชาวบ้านบ้านวังน้ำเย็น ม.8 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากถ้ำกระบอก จ.สระบุรี มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ2540 ร้องเรียน ถึงปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมประชุมชาวบ้านประมาณ ม321 หลังคาเรือน เพื่อนำเสนอปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้อง ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

โดยหลังจากประชุมแล้วเสร็จ ชาวบ้านวังน้ำเย็นรวมตัวกันกลางหมู่บ้านเพื่อเรียกร้องเพื่อขอใช้ไฟฟ้า และเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน

นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกอบต.นาโบสถ์ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้ง ได้ถูกอพยพย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดสระบุรี และจังหวัดต่างๆ เข้าจับจองพื้นที่ จนกระทั่งในปี พ. ศ. 2547 ราษฎรประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ และได้รับความเดือดร้อน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน กลางคืนไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า เด็กๆนักเรียนที่กลับจากโรงเรียนต้องทำการบ้าน โดยอาศัยไฟตะเกียงและไฟจากแบตเตอรี่ เพื่อให้ความสว่างยามค่ำคืน

ส่วนโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ้านวังน้ำเย็น มีเด็กนักเรียน จำนวน 189 คน ต้องรวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเช่น สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และคอมพิวเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง ไม่เคยได้เปิดใช้งาน เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแผงโซล่าเซลล์ที่โรงเรียนมีกำลังไฟไม่เพียงพอต่อการใช้คอมพิวเตอร์แต่ละครั้ง ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนของโรงเรียนเพราะกระแสไฟตก

ทั้งนี้เมื่อปี 2547 มีการประชาคมในหมู่บ้านและยื่นเรื่องเสนอขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านบ้านวังน้ำเย็น หนังสือรายงานดังกล่าวไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก แต่เนื่องจากติดปัญหา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า ประดาง-วังเจ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากจึงจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่มอบให้ชาวบ้านบ้านวังน้ำเย็นได้ใช้เป็นบางส่วนเพื่อบรรเทาปัญหา

เนื่องจากโครงการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านบ้านวังน้ำเย็นได้เนื่องจากในการเข้าดำเนินโครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านบ้านวังน้ำเย็นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประดาง-วังเจ้า แต่หมู่บ้านวังน้ำเย็นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากเดิมมี 100 กว่าหลังคาเรือน ปัจจุบันมีการสำรวจใหม่อีกครั้งซึ่งปัจจุบันมีถึง 321 ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 2,000 คน ซึ่งถือว่าหมู่บ้านบ้านวังน้ำเย็นนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ลำพังแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ

ที่มา
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_752580

27


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
http://www.dpim.go.th/
ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เปิดเผยว่า นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กพร.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งแร่ธรรมชาติ วัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย และวัตถุดิบขั้นสูงที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบโลหะชั้นคุณภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบตั้งแต่ที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบจากแร่และโลหะที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพสูง มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

เรื่องของวัตถุดิบทดแทนที่มาจากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย กพร.ได้ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย เพื่อแยกสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน หรือที่เรียกกันในหลายประเทศว่า "การทำเหมืองแร่ในเมือง" โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการนำขยะ วัสดุเหลือใช้ รวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ลดหารใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society โดยอาศัยจุดแข็งของกรมฯ ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแต่งแร่ และด้านเทคโนโลยีโลหการ ซึ่งเป็นรากฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล ร่วมดำเนินงานกับที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้วัสดุเหลือใช้และกากของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี กลายเป็นวัตถุดิบด้านแร่ โลหะ และพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลจาก กพร. พบว่า ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุนและการรีไซเคิลของเสียเป้าหมาย 100-130 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบัน กพร.มีเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียรวม 69 ชนิด โดย 39 ชนิดได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ กพร. ซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

และภายในเดือนสิงหาคม 2561 กพร.จะเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของรัฐแห่งแรกของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และขยายผลไปสู่โรงงานต้นแบบ เพื่อผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้กระบวนการรีไซเคิล และการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการ โดยจะสามารถรองรับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการทั้งใน Lab scale และ Pilot scale ได้ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อปี

เมืองไทยมีขยะและของเสียเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี เป็นของเสียจากครัวเรือน 25-26 ล้านตันต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศเฉลี่ย 70-75% ซึ่งหากสามารถเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้อีก 10% และมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะหรือของเสียที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแต่กิจกรรมกระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย กระบวนการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง การรีไซเคิล การบำบัด และการกำจัด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุน นำของเสียเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยกุญแจสำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือแบบ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถเปลี่ยนขยะหรือของเสียดังกล่าวให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนที่สำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศได้ดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหลายประเทศไม่มีแหล่งแร่ธรรมชาติ เป็นเป้าหมายในอนาคตของประเทศได้ ซึ่งหลายประเทศไม่มีแหล่งแร่ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society.


อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/2782569

28

สินเชื่อก้อนใหม่ 5 หมื่นล้านบาท ธ.ก.ส.จับลูกค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ปล่อยสินเชื่อหนึ่งเอสเอ็มอี หนึ่งตำบล ไปแล้ว 62,000 ล้านบาท และในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ จะปล่อยสินเชื่อครบทุกตำบลรวมเป็นเงิน 72,000 ล้านบาท จึงจะเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส. ขยายโครงการออกไปอีก 3 ปี เพื่อปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคเกษตรวงเงินก้อนใหม่ 50,000 ล้านบาท และจากเดิมปล่อยกู้ 10 ล้านบาทต่อราย เพิ่มเป็น 20 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย 4% ต่อปี เนื่องจากมีกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ยังต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

บอร์ด ธ.ก.ส.ยังเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) ได้มาตรฐานรับรอง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ วงเงิน 5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายคนคิด 6% ต่อปี และลูกค้าสถาบัน MLR-0.5% หรือ 4.5% ปล่อยสินเชื่อได้ถึงปี 2564 และหลังจากที่ ธ.ก.ส.ได้ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส.ยังมียอดต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พ.ค.2560 วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 2.3 ล้านราย รวม 220,000 ล้านบาท

อ่านข่าวต่อได้ที่:
https://www.thairath.co.th/content/1204900

29


"โซล่าเซลล์" ใครว่ายาก !! LED Expo Thailand 2018 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี !! เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ตั้งแต่วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์รูฟท็อปด้วยตัวเอง สู่การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดย อ. ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและเทคโนโลยี
(at)REATClub
ลงทะเบียนสัมมนา >>> https://goo.gl/forms/6kuOyW7gidNSyA5g1

ภายในงาน LED Expo Thailand 2018 วันที่ 10-12 พ.ค 61 ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02 833 6341 I siwapornk(at)impact.co.th
www.ledexpothailand.com

FREE !!! Solar cell Conference at LED Expo Thailand 2018
- Basic knowledge of solar cell
- Solar rooftop
- Solar panels for farms and sustainable agriculture
(conducted in Thai)

Register >>> https://goo.gl/forms/6kuOyW7gidNSyA5g1

10 - 12 May 2018, CHALLENGER 1, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand
More information:
+66 (0) 2 833 6341 I siwapornk(at)impact.co.th
www.ledexpothailand.com

30


RATCH ลุยลงทุน 2.5 หมื่นล้าน เตรียมปั้นบริษัทลูกแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนในโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว 15,000 บาท และโครงการใหม่อีก 10,000 ล้านบาท รวมประมาณมากกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งวางแผนจะใช้ทั้งเงินสดคงเหลือในกิจการและเงินทุนจากตลาดการเงิน

โดยปี 2561 บริษัทมีแผนลงทุน 3 ธุรกิจ คือ ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเชื้อเพลิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการที่สนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน 6 โครงการ รูปแบบการลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักการซื้อกิจการหรือโครงการที่ดำเนินการแล้ว ตั้งเป้าไว้ที่ 370 เมกะวัตต์ เพื่อให้มีรายได้และกระแสเงินสดสม่ำเสมอและมั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนการลงทุนแบบกรีนฟิลด์จะยังดำเนินการต่อเนื่องและคาดหมายเพิ่มการลงทุนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตติดตั้งปัจจุบันอยู่ที่ 7,380 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตเป้าหมายปีนี้อยู่ที่ 8,250 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนแยกบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ออกมาบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 100-200 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายในปี 2566 จะมีกำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีแผนนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อดีข้อเสียส่วนกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์ที่จะเดินเครื่องในปีนี้ มี 2 โครงการในออสเตรเลีย คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville กำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น 34 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดจะเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าได้ในเดือนก.ค.นี้ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald กำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น 144.36 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเดือนก.ย.นี้ ส่งผลให้กำลังผลิตเชิงพาณิชย์รวมของบริษัทเพิ่มเป็น 6,674 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานปี 2560 แม้บริษัทมีกำไร 6,107 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1% จากปีก่อนมีกำไร 6,166 ล้านบาท แต่ถือว่ายังสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา
www.khaosod.co.th/economics/news_754753

31


บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ โชว์ความสำเร็จ เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3

บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน ทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามสัญญาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
          นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลลิ่ง) เพิ่มเติมให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออัพเดตความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำภอเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดกำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ สามารถเริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้นทุนในการก่อสร้างต่ำกว่างบประมาณวางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาท
          ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' มีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 31 โครงการ โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 13 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,779 เมกะวัตต์ ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจ 'BGRIM' ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรองรับการขยายตัวเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ 'BGRIM' สามารถเติบโตและเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน นางปรียนาถ กล่าว
 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
   เปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน   โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า   133 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ   30 ตัน/ชั่วโมง
ผู้รับเหมา (EPC)   Sumitomo Corporation, Toshiba Plant Systems
ทำเลที่ตั้ง   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ที่มา
http://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/conventional/12/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-3-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94

32เอ็กซอน โมบิล คาดความต้องการพลังงานทดแทนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4.5% ภายในปี 2583

เอ็กซอน โมบิล ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐ คาดการณ์ว่า ความต้องการพลังงานทดแทนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4.5% ภายในปี 2583 ขณะที่ความต้องการน้ำมันต่อปีจะปรับตัวลงเล็กน้อย

เอ็กซอน โมบิล เปิดเผยในรายงาน "Energy & Carbon Summary: Positioning for a Lower-Carbon Future and its Outlook for Energy: A View to 2040" โดยระบุว่า ความต้องการน้ำมันและถ่านหินทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 0.4% และ 2.4% ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่ความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 0.9% ต่อปี

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรทั่วโลก และมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานั้น จะผลักดันให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นราว 25% ในช่วงปี 2559-2583 สำนักข่าวซินหัวรายงาน

ที่มา :
http://www.ryt9.com/s/iq30/2777313

33


เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. รัฐบาลท้องถิ่นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เปิดแผนปรับพลังงานให้บ้านเรือนกว่า 50,000 หลังคาเรือนในรัฐผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ โดยการนำของนายอีลอน มัสก์ ผู้บริหารบริษัทเทสลา ว่าจะนำแผงโซลาร์เซลส์และแบตเตอร์รีของเทสลาไปติดตั้งตามบ้านเรือนประชาชน สนับสนุนพลังงานสะอาดและประหยัดค่าไฟให้ประชาชน

นายเจย์ เวตเธอริลล์ มุขมนตรีรัฐเซาท์ออสเตรเลีย กล่าวว่า รัฐบาลสร้างแบตเตอร์รีไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว (คลิปด้านบน) และตอนนี้กำลังจะสร้างโรงไฟฟ้าที่จับต้องได้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าและส่งเข้าสู่ระบบสายส่งของรัฐ นอกจากนี้บ้านที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ราคาถูกลง

ในขั้นต้นทางการเซาท์ออสเตรเลียเล็งที่จะเริ่มทดลองกับที่อยู่อาศัยที่มาจากโครงการของรัฐ 1,100 แห่ง ด้วยแผงโซลาร์ กำลังผลิตไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ พร้อมกับใช้แบตเตอรี่ของเทสลา และในระยะต่อไปก็จะขยายติดแผงโซลาร์ไปยังบ้านจากโครงการรัฐอีก 24,000 แห่ง ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้ในอีก 4 ปีข้างหน้า


ด้านบริษัทเทสลาระบุว่าโครงการนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ 250 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันก็สามารถสำรองไฟไว้ในแบตเตอรีได้ถึง 650 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง


แบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากเทสล่าใกล้กับเมืองเจมส์ทาวน์ เซาท์ออสเตรเลีย/ภาพ Andrew Burch abc.net.au
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายโครงการนี้รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียจะสนับสนุนเป็นจำนวนเงินประมาณกว่า 52 ล้านบาท และผ่านการจำหน่ายพันธบัตรอีกราวกว่า 74 ล้านบาท  ถือว่าเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน โดยปัจจุบันออสเตรเลียผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นหลักถึงร้อยละ 60 ส่วนพลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อย 14 เท่านั้น

34
จากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี 2015) จากเดิม 20% เป็น 40% เป็นผลให้แผนพีดีพี 2015 ฉบับใหม่ ต้องไปปรับลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลงมา
    ทำให้กระทรวงพลังงานต้องพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยาวของประเทศ (พีพีดี 2015) โดยจะมีการปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในแผน PDP 2015 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดรับกับความต้องการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการส่งเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียมากขึ้น
    ซึ่งตามแผนพีดีพีฉบับปัจจุบัน PDP 2015 ได้พยากรณ์ไว้ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2558-2579 ไว้ที่ระดับ 49,655 เมกะวัตต์ และกำหนดแผนกำลังผลิตไฟฟ้าไว้ที่ 70,335 เมกะวัตต์ และกำหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในปี 2579 จากโรงไฟฟ้าก๊าซอยู่ที่ 30-40%, โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด 20-25%, รับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ 15-20%, พลังงานหมุนเวียน 15-20% และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 0-5% 
    และคาดการณ์ว่าในไตรมาสแรกของปี 2561 กระทรวงพลังงานจะสามารถบรรจุโรงไฟฟ้าในแผน PDP ฉบับใหม่เสร็จ และจะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และคาดจะประกาศใช้แผน PDP ฉบับใหม่ได้กลางปี 2561 ต่อไป
    อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับกันว่าการใช้การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เป็นโรงไฟฟ้าหลักของประเทศที่ส่งไปเลี้ยงในทุกพื้นที่ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีปริมาณที่คงที่และระยะยาว จึงทำให้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแตกต่างจากการใช้พลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นลม หรือแสงอาทิตย์ หรือแม้กระทั่งกลุ่มชีวมวลนั้น จะมีเพียงพอกับความต้องการใช้หรือไม่
    เริ่มจากพลังงานลม ก็มีข้อจำกัดในหลายด้าย อาทิ ในเรื่องของสถานีและปริมาณลม ซึ่งจำเป็นต้องเลือกสถานที่ที่มีลมและความเร็วที่พัดอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการลงทุนค่อนข้างสูงมาก แต่ในด้านการผลิตไฟฟ้าจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ปริมาณของกระแสลมที่พัดมา รวมถึงด้านการบริหารจัดการระบบก็มีความยุ่งยากมาก   
    ส่วนแสงอาทิตย์ 100% เป็นพลังงานบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษทั้งด้านแสง สี เสียง แต่ก็มีข้อจำกัดด้านของขนาดพื้นที่ต้องมีขนาดใหญ่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นผันแปรไปตามสภาพอากาศ บางวันอาจเมฆเยอะ ฝนตกตลอดเวลา ก็ไม่สามารถผลิตไฟ และระยะเวลาที่ผลิตได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดเท่านั้น ที่สำคัญไม่สามารถกักเก็บได้ นอกจากนี้แล้ว ต้นทุนการผลิตทุน ทั้งในด้านการติดตั้งและอุปกรณ์ในการติดตั้ง และการบำรุงการรักษาด้วย
    ยังไม่รวมกลุ่มชีวมวลที่เป็นเศษเหลือใช้จากการเกษตรที่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ดูได้จากแกลบ หรือเศษไม้ยางพารา ที่สมัยก่อนมีการผลักดันกันอย่างล้นหลามให้มีการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีอายุสัญญา 20-25 ปี แต่สุดท้ายเมื่อมีไม่เพียงพอก็เกิดการแย่งซื้อกัน
    และการที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ พลังงานไฟฟ้าถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกเป้าหมายของรัฐบาลก้าวไปสู่ความสำเร็จ
    ดังนั้น การสั่งชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้ากระบี่เองก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและการลงทุน การจะคัดค้าน ก็ควรที่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
    และต้องกลับไปทบทวนทั้งฝ่ายที่คัดค้านและฝ่ายที่สนับสนุนนั้น ขอให้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นจริง การรับฟังข้อมูลต้องคิดพิจารณาด้วยว่า เรื่องนั้นมีความจริงเท็จเท่าไหร่ และในส่วนของคนที่เปิดเผยข้อมูลก็ควรที่จะเปิดให้หมด ไม่ใช่ดึงเฉพาะสิ่งที่เสียหายมาบอกเล่าเท่านั้น เพราะการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการทำลาย ดึงประเทศไทยถอยหลังเข้าคลอง.

ที่มา
http://www.thaipost.net/main/detail/2470

35


หลังจากพลังงานสะอาดจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้มากขึ้น ได้เกิดผลดีทั้งในแง่ของการลดการใช้พลังงาน และการประหยัดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าได้ แต่แผงโซล่าเเซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี โดยแผงโซล่าเเซลล์ มีทั้งส่วนที่ไม่เป็นอันตราย และส่วนที่เป็นโลหะหนักที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “สมชัย รัตนธรรมพันธ์” อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ระบุว่า ขยะโซล่าเเซลล์มีปัญหาเช่นเดียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากกำจัดโดยการเผา ก็ต้องสูญเสียทั้งพลังงานและงบประมาณ และยังสร้างสารคาร์บอนไดออกไซด์และไดออกซิน หากนำไปฝังกลบก็จะเกิดการแพร่กระจายของโลหะหนัก ทั้งตะกั่วและแคดเมียมตามดินและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จนอาจเกิดวิกฤติสูญเสียแหล่งอาหารและนํ้าในอนาคต

MP26-3338-3Bตัวเลขจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2559 พบว่าการติดตั้งแผงโซล่าเเซลล์ของภาคเอกชนแบบลานกว้างเพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบมีประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ และประชาชนมีความสนใจติดตั้งบนหลังคาบ้านเพิ่มขึ้น จากราคาแผงที่เริ่มปรับลดลง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนราชการ ให้ติดตั้งแผงโซล่าเเซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า และยังมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเเซลล์) จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 ทำให้มีการประเมินว่า ปริมาณซากแผงโซล่าเเซลล์ สะสมตั้งแต่ปี 2545-2559 อยู่ที่ 388,347 ตัน หรือคิดเป็น 12.9 ล้านแผง และปริมาณซากสะสมถึงปี 2563 อยู่ที่ 551,684 ตัน หรือ 18.38 ล้านแผง ที่ต้องกำจัด

อย่างไรก็ตาม แผงโซล่าเเซลล์ มีแร่ต่างๆ ที่สามารถสกัดนำมารีไซเคิลสร้างมูลค่าได้ ทั้งซิลิคอนและเงิน แต่การลงทุนรีไซเคิล หากปริมาณขยะไม่มากพอ ก็อาจจะไม่คุ้มทุน

จากกรณีศึกษาจากประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น พบว่าให้ความสําคัญกับการกําจัดของเสียเหล่านี้และออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างชัดเจน เพื่อลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพและการสกัดโลหะหายากในของเสียเหล่านี้ และป้อนกลับสู่อุตสาหกรรมอีกครั้ง ทําให้วัตถุดิบมีราคาที่เสถียรภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอ โดยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ (National Security)

ขณะนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์:เซลล์แสงอาทิตย์(โซล่าเเซลล์) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซล่าเเซลล์ ที่หมดอายุ ซึ่งปัจจุบันวิธีทำลาย ยังคงใช้วิธีฝังกลบดีที่สุด เพราะยังไม่มีทางเลือกอื่น แม้ว่าการนำมารีไซเคิลจะเป็นวิธีที่ดีกว่า แต่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จนกว่าจะเห็นว่ามีแผงโซล่าเเซลล์หมดอายุที่มากพอขั้นตอนในการบริหารจัดการแผงหมดอายุ มีขอบข่ายที่ครอบคลุมกว้างขวาง โดยจะเริ่มตั้งแต่การผลิตแผง การขนส่งและติดตั้ง การใช้งาน การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล และการกําจัด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ จํานวนมาก เริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแล ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมมลพิษ จนถึงภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง เจ้าของโรงงาน ผู้รวบรวมหรือคัดแยก ผู้รีไซเคิล ที่จําเป็นจะต้องมีข้อหารือร่วมกัน อาทิ ปริมาณของเสียในปัจจุบันและการจัดการของเจ้าของแผง ผู้รวบรวมควรจะเป็นใครระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย หรือร้านขายของเก่า ผู้รีไซเคิลสามารถใช้หรือสกัดได้เองในประเทศ หรือส่งออกได้หรือไม่และภาครัฐจะทําอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลสูงสุด

รายละเอียด
http://www.thansettakij.com/content/257088?ts

36


ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับสิทธิ์
17-21พย.2561อบรมฟรี โซล่าเซลล์&ccvt แม่กลอง ครั้งที่ 23/2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
(ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม)   
เลขที่ 190  หมู่ 3  ตำบลลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000   
โทร. 0 3471 1284


แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/MrdEFgooysK2

.............

ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับสิทธิ์
17-21พย.2561อบรมฟรี โซล่าเซลล์&ccvt แม่กลอง ครั้งที่ 23/2561

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.มิเตอร์ ดิจิตอล หรือ เข็ม
2.notebook ใช้ wifi และ Lan ได้ (ถ้ามี)
3.กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก ที่ใช้งานได้/เสีย (ถ้ามี)
4.สาย UTP (ยาวอย่างน้อย 2 เมตร)
5.แบตเตอร์รี่เก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน  (ถ้ามี)
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
13 พย.2561
23.591.วรพล   ชัยทัศน์   worrapon_chai      พล   
29      -   แม่น้ำแคว   -   ท่ามะขาม   เมือง   กาญจนบุรี   71000   worrapon_chai(at)hotmail.com   
863931962

2.อุมาพร     ชอบค้าจริง
อัน   7/15      -   มิตรไมตรี   -   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   herash111(at)hotmail.com   unumaporn

3.สมนึก   วงษ์มะเซาะ   สมนึก  วงษ์มะเซาะ      
สมนึกการช่าง   
335/20       1   ลาดหญ้า-บ่อพลอน   ตลาดค่ายฯ   ลาดหญ้า   เมืองกาญจนบุรี   กาญจนบุรี   71190
somnuk1020

4.ประสาน    พรหมธีระวงศ์   Max Prasan      
แม๊กซ์   
14/87       -   เอกชัย   7   แม่กลอง   เมือง   สมุทรสงคราม   75000   
maxzaazaa(at)hotmail.com   
imaxprasan

5.เกษม    อาภาพราย   
โก๋แก่ เพาเวอร์แอมป์      
เกษม   วัดธรรมยาน      
400หมู่8   สระบุรี หล่มสัก   วัดโรงบ่ม   นาเฉลียง   หนองไผ่   เพชรบูรณ์   ุ67220   
monggatae(at)gmail.com   
kasamepa

6.ชญานี    สิงห์ขจร    
visa2018group(at)gmail.com      เกษตรกร   
144      10   หนองหิน   หนองหิน   เลย   42190   visa2018group(at)gmail.com   
863122839

7.วิชาญ   เถาว์ดี   
วิชาญ ฟร์าม       ชาญ   
156/222   ตึก 18   5   พระราม 2    -   ท่าทราย   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   wichan2171_chan(at)hotmail.com   
874582171

8.สนธยา   วัชราภรณ์   Sontaya      
สน   
44/2   -   4   -   นิ่มทิม   บางขนุน   บางกรวย   นนทบุรี   11130   
Son son by2522(at)gmail.com   
084-125-8121

9.สรจักร   วัชราภรณ์   Sorrajak      
บิว   
44/2   -   4   -   นิ่มทิม   บางขนุน   บางกรวย   นนทบุรี   11130   
Sorrajakth(at)gmail.com   -

10.ศรีรักษ์   นะวาระ   ศรีรักษ์ นะวาระ      
ปอ   
วัดธรรมยาน      400หมู่ 8   สระบุรี หล่มสัก   วัดโรงบ่ม   นาเฉลียง   หนองไผ่   เพชรบูรณ์ุ   67220   
616050581

11.วิเชียร   สมหอม   Vichian Somhom      
นาร์ฟ.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด   
303/27      6   -   ประชาชืน12 แยก 1-2-8-3   ทุ่งสองห้อง   หลักสี่   กรุงเทพฯ   10210   
 somhom.v

12.ธวัชชัย   ขุนศักดิ์   ลอร์สซันน์ โต๊ส.      
แบงค์   
273/23   -   -   นครไชยศรี   -   นครไชยศรี   ดุสิต   กรุงเทพมหานคร   10300   
Tawatchai394140   
Banknaluk41

13.ปัญจพล   หอมดวง   ถือบ้อง หน้าห้องน้ำ      
บอล   
239   -   4   -   -   หนองโก   กระนวน   ขอนแก่น   40170   
Panjaponna   
968972051

14.นายณัฐฐิพัทย์ ยาอินทร์
24 หมู่ 9 ต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

15.นายไพรวัลย์ เอี่ยมสอาด
3 หมู่10 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี

16.นายวิชัย อินตรา
144/2 หมู่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี

17.นายเอกลักษณ์ ปริญญารัตน์
132/1 หมู่ที่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี

18.นายธีระพงษ์ คำกองแก้ว                        
14/8 หมู่ 4 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

19.นายอัศวพล นาคทับ
49/2 หมู่ 5 ต.อำแพง สมุทรสาคร

20.นายพีรพล ศักดิ์สิทธิ์
712/1 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

21.นายพิศาส สุขปาน
177 หมู่ 12 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์สำรอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.37
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
อบรมฟรีโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 ครั้งที่ 20/2561
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
28 กพ ถึง 3 มีค. 2561


ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/NzeCUHZ7S1v

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร (มหาชัย)
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่1, ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74110 
034 429 530
ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.มิเตอร์ ดิจิตอล หรือ เข็ม
2.แบตเตอร์รี่เก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน  (ถ้ามี)
3.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
4.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
22 กพ.2561
23.59

1.จันทรกานต์   อังคสุวรรณ   yoyo_msit9      
โย   388 มบ.ประปานคร       -   นาสร้าง   1   นครปฐม   เมืองนครปฐม   นครปฐม   73000   
yoyo_msit9(at)hotmail.com   
chantakan.angkasuwan   
848358884   

2.ธรรมจักร์   ไผ่ผันโฉม   www.fb.com/yoxman.rcg      
บริษัท ซิมพลิฟายด์ เทค จำกัด   
198/22       1   บางกรวย ไทรน้อย   6/2   บางรักพัฒนา   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   
thammajak8(at)gmail.com   
816894378

3.พชร   น้ำจันทร์   Phachara numejun       
พี   
51/6   _   _   วิภาวดีรังสิต   โชคชัยร่วมมิตร   จอมพล   จตุจักร   กรุงเทพมหานคร   10900   
Phachara.nj(at)gmail.com   
Phee00

4.จำลอง   หกหนู   
2507!(at)      
ร้านสากล วิทยุ ทีวี 2   8      1   เวชรังษี    เวชรังษี  1   คูหาสวรรค์   เมีอง   พัทลุง   93000   
hoknoo(at)hotmail.co.th   
883986978

5..นิเวศน์   รุ่งเนย   
นาวิน      
เวศน์   
50/3       2   -   -   โพไร่หวาน   เมือง   เพชรบุรี   76000   
nivatenv(at)gmail.com   
nawinp

6.เกียรติศักดิ์   กมลมูล   tong kamolmoon     
บริษัทแอ็บโซลูท เดนิ่ม จำกัด   99/9 หมู่ 8      8   พระราม 2   วัดปากบ่อ   บางกระเจ้า   เมือง   สมุทรสาคร   74000   keattisak_tong(at)yahoo.co.th   
keattisak1977

7.วิวิศน์   ธนะจิตต์สิน   
วิวิศน์  ธนะจิตต์สิน     
วิธ   
1302/20      -   รอบเมืองเหนือ   สุขสบาย   เมืองเหนือ   เมืองศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ   33000   
wiwitperfect(at)gmail.com   
ilinkedshop

8ภิรมย์   สังข์ประไพ   pirom sungprapai     
ลม   
135   อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2   0   รัชดาภิเษก   รัชดาภิเษก 7   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   piromsungprapai(at)hotmail.com   
hd1424

9.เอกพล   ฉัตรรัตน์รังสี   ekapol.chutrutrungsi      บ.ฮิวจ์แกรนเทรดดิ้งจำก
77/11   ธัญดาพาร์ควิว2   5   แพรกษา   เพชรงาม   แพรกษาใหม่   เมือง สมุทรปราการ   สมุทีปราการ   10280   ekapol.ch(at)hotmail.com   
812670194

10.ชาลี   วรปรีดา   ชาลี วรปรีดา      
ชาลี   
205 หมู่บ้านมาลีวัลย์       -   รังสิต-นครนายก   รังสิต-นครนายก 27 ซอย 1   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   charlee_v101(at)yahoo.com   
818419699

11.กิตติพิชญ์    สุวรรณพันธ์   kittipit suwannapan     
เบิ้ม   
108 บ้านโค้งสำราญ   -   10   ชยางกูช   -   คำอาฮวน   เมือง   มุกดาหาร   49000   
berm_kittipit(at)hotmail.com   
811836375

12.จักราวุท   หุ่มขุนทด   จักราวุท หุ่มขุนทด      
จักร   
24   โรงไหมตาเจือ   16    บ้านพูนทอง   โรงไหม   หินดาด   ด่านขุนทด   นครราชสีมา   30220   jakrawut25100(at)gmail.com   
korat10

13.บุญเทพ   กิตติสว่างวงค์   Crowthep bk      
เทพ   
1477/85      1   นิมิตใหม่   19   ทรายกองดิน   คลองสามวา   กทม   10510   
bunthep(at)outlook.com   
9thep

14.สันติ   พูพวงจันทร์   ป้อม ภักดีภูมิภัทร      
ป้อม   
121      5      สวนแตง   เมืองสุพรรณบุรี   สุพรรณบุรี   72210   
Pomsanti1979(at)gmail.com   
Pom1563

15.รังสิ   สิทธิสาร   บิ๊กกี้ ระนอง      
บิ๊กกี้   
12/46      ดับคดี      เขานิเวศน์   เมืองระนอง   ระนอง   85000   
tiger.rng(at)gmail.com   
alfa01

16.เขมวิทย์   บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์   Oak Krab      
โอ๊ก   
54/175      2   รามอินทรา   ไม่มี   อนุสาวรีย์   บางเขน   กรุงเทพ   10220   
khemvit(at)gmail.com   
khemvit

17.กันต์ธีร์   ทรัพย์โภคา   กันต์ธีร์ ทรัพย์โภคา      ใหญ่   8/1      18   แก่งหางแมว   นาบูญ    แก่งหางแมว    แก่งหางแมว   จันทบุรี   22160   
kanthi1580(at)gmail.com   
kanthi1580

18.นฤมล    ทิมแจ่มใส   ทิมแจ่มใส นฤมล      
258   เกษรา    1   เสรีไทย 81/2   12   คันนายาว   คันนายาว   กรุงเทพ   10230   kadjang3000(at)yahoo.com   
papom

19.ไพรวัลย์   ถิ่นแสนดี   Tuyubon      
ตุ๋ย   
1988/78      7   สุขุมวิท109   สันติคาม6   สำโรงเหนือ   เมือง   สมุทรปราการ   10270   
phaiwantuy(at)hotmail.com   
phaidrr

20.วรพล   ชัยทัศน์   worrapon_chai(at)hotmail.com      
พล   29      -   แม่น้ำแคว   -   ท่ามะขาม   เมือง   กาญจนบุรี   71000   worrapon_chai(at)hotmail.com   
863931962

-----
21.โทมาศ   สายสุด   โทมาศ สายสุด      
ร้านไทยนิยมเซอร์วิส   99      8   -   -   ตากตก   บ้านตาก   ตาก   ุ63120   doglight12(at)gmail.com   
doglight12

22.ภาณุพงศ์   ศรีศักดาราษฏร์   815616364      
แอร์ไอน้ำ   
18/8    2   เพชรเกษม   เทศบาล 5   อ้อมใหญ่   สามพราน   นครปฐม   73160   
pong.panupong2498(at)gmail.com   
panupong2498

23.อนิรุทธิ์   รัตตะรังสี   อนิรุทธิ์ รัตตะรังสี      
บจก.พาวเวอร์เทค ซิสเท็มส์   
115/175      11   นวมินทร์   นวมินทร์ 163   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กทม.   10240   
aniruth.24(at)gmail.com   
aniruth.24

24.พัทธนันท์   จำปาทิพย์   Phatthanun Jampathip      
รัตน์   
51/6      -   วิภาวดี-รังสิต   โชคชัยร่วมมิตร   จอมพล   จตุจักร   กรุงเทพมหานคร   10900   
phat.jm20(at)gmail.com   
opentime

25.วิรัชชานนท์   อิ่้มเอมทรัพย์   Wn Imsub      
เอ้อ   
135      5   เกาะหลัก   -   เกาะหลัก   เมืองประจวบ   ประจวบคีรีขันธ์   77000   realeer32(at)hotmail.com   
airieer32

26.ธีรภัทร์   ยิ่งยงค์   teerapat yingyong      
หจก. ส.ยิ่งยงค์   69/47   -   1   1   หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 4   ป่าไร่   อรัญประเทศ   สระแก้ว   27120   mosbtc(at)yahoo.com   
865144538

27.ยุทธ   ห่อเร   เน เนธิยา      
แป๊ะ   
347/1    -   6   ท้ายบ้าน   -   ท้ายบ้าน   เมือง   สมุทรปราการ   10280   
naetiya1985(at)gmail.com   
changyuth

28.ฐิตินันท์   เหล่าจตุรพิธพร   thitinund(at)gmail.com      
หจก.เอ็กซ์เพอร์ทเอเซีย-เทค   
84/79    ม.กอบแก้ว2   หมู่ 19   พุทธมณฑลสาย2    ซอย 24   ศาลาธรรมสพน์   ทวีวัฒนา   กทม.   10170   thitinund(at)gmail.com   
970295561

29.ไพรวัลย์    อิ่มเขียว   Priwan Imkhiew      
น้อย   
112/1630      10   บางนา-ตราด   บางนา-ตราด 46   บางนา   บางนา   กรุงเทพมหานคร   10260   noi_ntk(at)hotmail.com   
899900833

30.สาคร   มีอาษา   สาคร มีอาษา      
หจก.ส.ยิ่งยงค์   
69/47   -   1   -   หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง4   ป่าไร่   อรัญประเทศ   สระแก้ว   27120   Sakhonbandon(at)gmail.com   
96143810

31.ทินกฤต   ธนวันมงคล   
Thinnakrit  Tanawonmongkol       
บริษัท  ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์  จำกัด   
45      -   เอกชัย   -   มหาชัย   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   
chanchaiairandsound(at)hotmail.com   
champ_1617

32.ไพฑูรย์   เต่ารั้ง   soirujee555(at)gmail.com      
ฑูรย์   
97/139   บ้าน   8   บางขุนเทียนชายทะเล   9/18   ท่าข้าม   บางขุนเทียน   กทม   10150   paitoon.2708456(at)gmai.com   
940458165

33.คมกฤษณ์   ไกรมาก   Ds Jump      
จั๊ม   
62   15   เทศบาล 6   ท่าแซะ   ท่าแซะ   ชุมพร   86140   
umijump(at)hotmail.com   
jyiloveyou

34.สุวิทย์   โตสกุล   tosakul(at)yahoo.com      
ตั้ม   
83/26    บ้าน   ม.วิเศษสุขนคร   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ79   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพ   10140   tosakul(at)yahoo.com   
stosakul

35.องอาจ   ครองธรรมชาติ   art.ktc(at)gmail.com      
อาท   
98/190      5   กาญจนาภิเษก   วัดศรีเขตต์   ลำโพ   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   
art.ktc(at)gmail.com   
922678949

36.ประยูร   สุวรรณคีรี   Jibna2112(at)gmail.com      
ภูเขาทอง   
120/9   กรุงเทพ-นนทบุรี   กรุงเทพ-นนทบุรี56   วงศ์สว่าง   บางซื่อ   กรุงเทพ   10800   Jibna2112(at)gmail.com   
936700341

37.อำนาจ   ทองชู   jek nakhonnayok      
นครหลวง   
43      12   คลอง23   คลอง23   ศรีษะกระบือ   องครักษ์   นครนายก   26120   
jek_zuly(at)hotmail.com   
831352831

38.วัชรพงศ์   ทองชู   R'eiw Ken'zai      
ริว   หมู่12   คลอง23   -   ต.ศรีษะกระบือ   อ.องครักษ์   จ.นครนายก   26120   
Vudsharapongthongshu(at)msn.com   
917607555

39.จรัล   ปิตวิวัฒนานนท์   jtjaral(at)gmail.com      
จอม   
880   มังกร   -   จักรวรรดิ   สัมพันธวงศ์   กทม   10100   
jtjaral(at)gmail.com   
jaralp

40.กีรติคุณ   บุญประสพ   Reccaton IIam      
เบิ้ม   
3/64     ประชาชื่น   10   ท่าทราย   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000
blueocean8933(at)gmail.com   
chaout2

41.พัชร   รัตนจันทร์   ไม่มี      ธุระกิจส่วนตัว
329/279      1   รามอินทรา   รามอินทรา 125   มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   patchara3720(at)gmail.com   
ratanachan2494

42.ศรัณย์   นาโพ   SaruM.body(at)gmail.com       
927/43 เศรษกิจ 1       มหาชัย   เมือง   สมุทรสาคร   74000   sarun.body(at)hotmail.com   Sarun 0889725551

43.ปรีดา   เหง้าพรหมมินทร์   Preeda2520(at)hotmail.com      
ดา   
209/61 หมู่ 3      บุศรินทร์   ชอยบ้านกล้วยไทรน้อย   8/6   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   Preeda2520(at)hotmail.com   
815896097

44.ชัยประสิทธิ์   ยุญประสิทธิ์   chaiprasit boonprasit      
136(42/42)      13   สุขุมวิท 107    แบริ่ง 11/1   บางบา   บางยา   กรุงเทพฯ   10260   bunbungfai(at)gmail.com   
mhee10111
45.38

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์  อบรมฟรีโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 ครั้งที่ 21/2561
(กบินทร์บุรี)
29-31 มีค. 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยี สายมิตร (กบินทร์บุรี)
29-31 พค.2561
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/cDriECU76CD2
แผนที่เดินทาง
.............

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.มิเตอร์ ดิจิตอล หรือ เข็ม
2.แบตเตอร์รี่เก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน  (ถ้ามี)
3.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
4.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
23 มีค.2561
23.59

1.พงษ์นรินทร์   ทองพิฑูรรัตน์   Pongnarin Thongpithoonrat     
DHL Express
71/74      1   ติวานนท์   ติวานนท์ 18   ตลาดขวัญ   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   
beerregos(at)hotmail.com   
pongnarin.beer

2.กฤษณะ   นาวินประกาศิต   kidsana  nawinpakasit      
ร้าน ดร.สลัมโมบาย   
291/80       3   สรงประภา   วัดดอนเมือง   สีกัน   ดอนเมือง   กทม   10210   
dr_salam(at)hotmail.com   
nawin789

3.วิทยา   อารีรักษ์   nottotechnologies.      
น็อตโต้เทคโนโลยี   175      ุ6   ไฟฟ้าพัฒนา   -   พรรณา   พรรณานิคม   สกลนคร   47130   wittaya2772(at)gmail.com   
notto.20

4.นายนพดล   ตันไพศาล   นพดล ต.      
CH AUTO INDUSTRY CO., LTD.   
95/116      หมู่บ้านราชาวดี   หมู่ที่ 1   บางคล้า - แปลงยาว   4   วังเย็น   แปลงยาว   ฉะเชิงเทรา   24 190   noppadon.v3(at)gmail.com   
897625346

5.ปราวิล   เทียงเล   Prawil   Tiengla      
วิล   
99/49   บ้านเมืองเจริญ2   4   331   วัดพันเสด็จใน   บ่อวิน   ศรีราชา   ชลบุรี   20230   
wiltieng(at)gmail.com   
997419450

6.กนก   ด้วงพิมพ์   www.facebook.com/kanok.d      
กลุ่มไม้เค็ดโฮมสเตย์   27/2      2   สุวินทวงศ์   ไม้เค็ดโฮมสเตย์   ไม้เค็ด   เมือง   ปราจีนบุรี   25230   kanokdoungpim(at)gmail.com   
952535982

7.อาณัติ   มาชรงค์   Ar Macharong      
อาณัติ   
1165/6      1   พนมสารคาม-เกาะขนุน   -   พนมสารคาม   พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา   24120   amacharong(at)yahoo.com   
amacharong

8.นายปภังกร   นามฤทธิ์   ปภังกร นามฤทธิ์      
ร้านคลังอิเลคทริค   
148      13    ละหานทราย-ตาพระยา   เทศบาล11   โนนดินแดง   โนนดินแดง   บุรีรัมย์   31260   Kungelectric(at)gmail.com   
910212392

9.จีระพรรณ   วีระเพียร   Jerapan Weraphean      
เอ็น.เอ.โซลูชั่น   
248/9   เอ็น.เอ.โซลูชั่น   ไม่มี   ปราจีนตคามซอย4   ซอยศูนย์การค้า   หน้าเมือง   เมือง   ปราจีนบุรี   25000   jerapan161026(at)gmail.com   
jerapan161026

10.ศรัณย์   ชีวทวีทรัพย์   hv_ming(at)hotmail.com      
บ.ยูนิฟอร์ม เพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   
118/6       1   รามอินทรา   รามอินทรา23   อนุสาวรีย์   บางเขน   กรุงเทพ   10220   
che.saran(at)yahoo.com   
814502034

11.นส.ชนฤดี   ศุภพัฒน์ศิริ   T0892351602      
ฤดี   
54/16   -   5   เทพรัต   -   บางสมัครบางปะกง   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24180   
Chonrudee2560(at)gmail.com   
R. 0892351602

12.กมล    สมบูรณ์รัมย์   Kamon Story      
รถตู้อะตอมทัวร์   
42   liberty place   2   สุขุมวิท   สุขุมวิท 22   ครองเตย   ครองเตย   กรุงเทพมหานคร   10110   kamonstory(at)gmail.com   
800630113

13.อธิวัศ   วงแหวน   
bird free      
บริษัท นิรมิต ทรี จำกัด   69/82 บ้านฟ้าปิยรมย์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   
wongwaenatiwat(at)gmail.com   
birdie57

14.ภควัฒน์   มีกุล   Pakawat Meegul      
ไกด์   
418   -   -   พุทธมณฑลสาย 2    -   บางไผ่   บางแค   กทม.   10160   
pakawat6(at)hotmail.com   
hariboflourish

15.สัตยา   เสาสูง   https://fb.com/Ton.Electron      
ต้น   
14   เคนซิงตันอพาร์ทเม้นท์   ห้อง 107   รามคำแหง   รามคำแหง 37   หัวหมาก   บางกะปิ   กรุงเทพมหานคร   10240   
sattaya(at)gmail.com   
ton.electron

15.ชินพร    บัวสรวง   Chakit Cuise       
ต๋อง   
477/202   เทพลีลาคอนโดเทาว์   -   ลาดพร้าว94   พระยาประเสริฐ   พลับพล่า   วังทองหลาง   กรุงเทพฯ   10310   chinapara(at)hotmail.com   
818686737

16.ปกร   ประกอบศิลป์   Korn Prakobkij      
ปกร   
11/226       14   ศรีจันทร์   สีวลี 18   บ้านเป็ด   เมืองขอนแก่น   ขอนแก่น   40000   prakornn(at)gmail.com   
2bkor

17.อภิชาติ   มีกุล   
อภิชาติ  มีกุล      
ชาติ   418      ( เดิม 40/7  หมู่ 10 )   พุทธมณฑลสาย 2   -   บางไผ่   บางแค   กทม.   10160   actmee(at)hotmail.com   
actmee

18.ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      
ก่อง   
89/309    -   17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   
taweechai.p(at)srtet.co.th   
28769

19.วิจิตรา   มนัสสกุล   dary2521      
บริษัท ดีดีพีซี จำกัด   9      7   บางขุนเทียน   พระยามนธาตุฯ แยก 9-3   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพ   10150   dawijit(at)gmail.com   
daenter

20.วิทูร   จิรพงศ์นันท์   ดีดีโปรคอนสตรัค รีโนเวทแอนดคอนสตรัคชั่น      
บริษัท ดีดีพีซี จำกัด   9      7   บางขุนเทียน   พระยามนธาตุฯ แยก 9-3   คลองบางบอน   บางบอน   กรุงเทพฯ   10150   
jmatrixs22(at)gmail.com   
9yindeehomeservice

--------------

21.ประเทือง   แก้วมงคล   Prathuang Kaewmongkol      
บ้อบ   
1358/15      -   ประชาชื่น   ประชาชื่น43   วงศ์สว่าง   บางซื่อ   กทม   10800   
rattanachat_b(at)hotmail.com   
957496371

22.ศุภกร   อมรกฤษบดี   
อบอุ่น ตรึงไตรภพ      
ปลิว   
948      5   บางบอน3   เพชรเกษม69   หลักสอง   บางแค   กรุงเทพ   10160    Serial_bkk(at)hotmail.com   
949865685

23.ทรงยศ   มีเดช   songyot meedet      ไม่มี   158      ไม่มี   นิกรบำรุง   นิกรพัฒนา   ในเมือง   เมือง   เพชรบูรณ์   67000   songyot140712(at)gmail.com   
songyot2512

24.ฐิติวัฒน์    แสงประเสริฐ   Gai Thitiwat      
ไก่   
353/194      7    -    -   ท่าตูม   ศรีมหาโพธิ   ปราจีนบุรี   25140   
gai432767(at)gmail.com   
922699314

25.เกรียงศักดิ์​   บุญยัง​    Kriangsak​ boonyang      
เกรียง   
635      5   -   -   สุรนารี   เมือง   นครราชสีมา   30000   
b.kriangsak(at)gmail.com​   
Gamadad

26.ณรงค์ธวัช   ลี้ทักษ์พิมาย   ballod Leefam      
ร้าน แอพแทค   1       เทศบาลซอย 1   เทศบาล 1   หน้าเมือง   เมืองปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี   25000   apptech4299(at)gmail.com   
812556445

27.จักริน   สิริกุลธร   https://www.facebook.com/jakarin.sirikulthorn      
RISE CHILLER   
9/1       ไม่มี   ถนนวุฒากาศ    วุฒากาศ 33   บางค้อ   จอมทอง   กรุงเทพฯ   10150   it410004(at)gmail.com   
jakky119

28.ชยพล   นันทา    chayapon.nnt(at)gmail.com      
หมอ   
159/116       1   หนองขาม-ซากค้อ   ไม่มี   หนองขาม   ศรีราชา   ชลบุรี   20230   
chayapon.nnt(at)gmail.com   
2nctrans

29.พิพัฒน์   ฟูเอื้อง   tongpipat      
พิพัฒน์การไฟฟ้า   
85      9   เชียงใหม่-ฮอด   14   หางดง   ฮอด   เชียงใหม่   50240   
tongpipat22(at)gmail.com   
tongpipat

30.ศิวะภพ   กอนภาศิริกุล   facebook.com/khamjingjai      ไก่   
90/250      10   ไปรษณีย์   หมู่บ้านการ์เด้นโฮม ซอย1   วัฒนานคร   วัฒนานคร   สระแก้ว   27160   civa038(at)gmail.com   
863078939

31.ปรีชา   ทองมาก   Pricha thongmak      
P.t consultant   
7/63 ซ.พรีเมียร์1แยก14      0 ไม่มีหมู่   ศรีนครินทร์   ศรีนครินทร์57   หนองบอน   ประเวศ   กรุงเทพ   10250   
Pricha.sripho(at)gmail.com   
812597012

32.พรเทพ   เครืออารีย์   พรเทพ เครืออารีย์      เก๋   16/1      8   สุวรรณศร   -ขุมหิน   คำโตนด   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   
por.nthep2522(at)gmail.com   
kaenaja

33.ธัญญ์นรี   รวีโรจน์คนทอง   ไม่ได้เล่นFace      หจก ทวีทรัพย์โชคอนันต์   48/6      9   รามคำแหง 2   ไม่มีซอย   ดอกไม้   ประเวศ   กรุงเทพ   10240   
rosehas88(at)gmail.com   
brisk8899

34.วิเชียร   สมหอม   vichian       บ.นาร์ฟ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด.     303/27    -   ไม่มีครับ    ถนนประชาชื่น   ชอยประชาชื่น12    ทุ่งสองห้อง   หลักสี่    กรุงเทพ    10210   
v.somhom(at)gmail.com   
somhom.v

35.เอื้อมพร   วงศ์พยัคฆ์   Ueamporn Wongphayuk      
พร   8      4   -   -   บ้านโพธิ์   บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา   24140   
Ueamwongphayuk(at)gmail.com   
947975325

36.อภิญญา    พิทักษ์ชัยธรรม   Apinya Jah Pituxchaitum      
จ๋า   
176 ม.3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี      3   สายเชีย   -   พยุหะ   พยุหะคีรี   นครสวรรค์   60130   Pituxchaitum(at)gmail.com   
642928996

37.ชินธันย์    ร่วมทอง   chintun ruamthong      
บุคคล   
108/8   3   -   อนามัยงามเจริญ   อนามัยงามเจริญ 31   ท่าข้าม   บางขุนเทียน   กรุงเทพฯ   10150   chintun.r(at)gmail.com   
ชินธันย์ ครับ

38.นันทวัน   แสนประเสริฐ   Nantawan Sanprasert      กบ   2027/16       แฟลต 27   ประชาสงเคราะห์ 35   ประชาสงเคราะห์ 35   ดินแดง   ดินแดง   กทม   10400   
kerokeroob(at)hotmail.com   
keroob

39.สุเจตน์   วังกระธาตุ   ปริญญา  ติดดิน      เป้   337   -   7   -   -   ห้วยยาง   เมือง   สกลนคร   47000   
mr.sujade(at)gmail.com   
833599023

40.จิตรกร   หาปัญนะ   เล็กอภิมหาปัญนะ      เล็ก   127      1   น้ำพอง-วังชัย   -   วังชัย   น้ำพอง   ขอนแก่น   40140   
lexhapanna(at)gmail.com   
804181177

41.กันตภณ   อาจศิลา   artsila kantapon      แจ๊ค   272      5      เขาคอก   ประโคนชัย   บุรีรัมย์   31140   
kantaponartsila(at)gmail.com   
kantaponartsila

42.สุภวัฒน์   สุชลธาดา   ตะวันตก  สุภวัฒน์      
วัฒน์   
80/15      6   คลองรั้ง -ปราจีนบุรี   สวนพานหิน4   หนองโพรง   อำเภอศรีมหาโพธิ   ปราจีนบุรี   25140   supawat_s(at)hotmail.co.th   
supawat88888

42.นายสงกรานต์      ถาบุญเรือง   สงกรานต์  ถาบุญเรือง      
ร้านพิพัฒน์การไฟฟ้า   29  หมู่  5      5   เชียงใหม่-ปาย   11   แม่ฮี้   ปาย   แม่ฮองสอน   58130   Songkran_22222(at)hotmail.com   
kran_2522

43.ช่อทิพย์   กิตยารักษ์   ctip12508(at)gmail.com      
ทิพ   48/1      3   สิบเอ็ดศอก   บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา   24140   
ctip12508(at)gmail.com   
ueamw


ส่งใบสมัครแล้ว/รอสัมภาษณ์
 1.ฐิติวัฒนื แสงประเสริฐ 
2.ณรงค์ธวัช ลี้ทักษ์พิมาย
3.จีระพรรณ  วีระเพียร
4.ชยพล นันทา
5.นพดล ตันไพศาล---------
รอเอกสาร/สัมภาษณ์


51.จักรพันธ์   บรรจงคชาธาร   จักรพันธ์ บรรจงคชาธาร      ฟรุ๊ค   186/638      5   รามคำแหง   รามคำแหง190/1   มีนบุรี   มีนบุรี   กทม   10510   Chakrapan.ban(at)hotmail.com   Flukezaa

52.พงษ์ศักดิ์   กุลบุตร   pongsak      aun   33/6      2   นวมินทร์   นวมินทร์163   นวลจันทร์   บึงกุ่ม   กรุเทพมหานคร   10230   ppsak2527(at)gmail.com   pang-pongsak

53.สุริยา   ศรีจันทร์   ลูกตะแบก ลูกไม้หล่นไกลต้น      โต   133/13      2   สุรินทร์-สังขะ   อยู่เย็น   นอกเมือง   เมือง   สุรินทร์   32000   Tropico37(at)gmail.com   looktaback

54.สัฏฐวิชญ์   สาระพันธ์   sudthawit  sarapunth      เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม   498   กองการประปา   18   สุขาภิบาล 7   ----   เชียงยืน   เชียงยืน   มหาสารคาม   44160   somsiensarapunth(at)gmail.com   970539281
 
55.มนชยา    พลอยแดง   monchaya5316(at)gmail.com      มน   113/43 หทัยราษฎร์21   0   16   หทัยราษฎร์   หทัยราษฎร์21   มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   monchaya5316(at)gmail.com   p.monchaya

56.ปุญยวีร์   กังวิสวัฒน์   Pui saran      ปุ้ย   128/444   พีเอสที ซิตี้โฮม คอนโด   -   นนทรี   นนทรี 14   ช่องนนทรี   ยานนาวา   กทม.   10120   Saran_bkk(at)yahoo.com   Pui saran

57.นายชูศักดิ์   แสงอาทิตย์   800555605      หนุ่ม   90      1   ไม่มี   ไม่มี   วังกระแจะ   ไทรโยค   กาญจนบุรี   71150   Choosak246(at)gmail.com   n0800555605

58.สัฏฐวิชญ์   สาระพันธ์   สมเศียร      เทศบาลตำบลเชียงยืน   498   กองการประปา   18   สุขาภิบาล 7   ประปา   เชียงยืน   เชียงยืน   มหาสารคาม   44160   somsiensarapunth(at)gmail.com   970536281

59.ธวัชชัย   บัวลอย   bualoy4(at)hotmail.com      เลี้ยบ   119/68      3   สาย36   12   มะขามคู่   นิคมพัฒนา   ระยอง   21180   bualoy4(at)hotmail.com   leabkung

60.วิฑูรย์    ต้นเงิน   witoon      แอ๊ด   2234/888   อาคารพักนาวิกโยธิน 1   1   นาวิกโยธิน   -   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   tatoon99(at)gmail.cm   tatoon992510

61.สุนันท์   ระวะรักษ์   วอน นัน เฮ      นัน   54      7   ไม่มี   ไม่มี   โคกปี่ฆ้อง   เมือง   สระแก้ว   27000   skylab.14(at)hotmail.com   labfhon

62.นายนิกรณ์   ขันธไกรฤทธิ์   chansri kanchana      บจก.เค.แคป   119/550      5   พระราม 2   กานดาพาร์ค พระราม 2 กม.18   พันท้ายนรสิงห์   เมือง   สมุทรสาคร   74000   kanchanachansri(at)gmail.com   kanchana_gobgabza

63.เสกสรร   เกิดสุข   ผมก็เป็นได้แค่แชมป์      สาสุข   222/34   -   3   -   -   บางหญ้าแพรก   เมือง   สมุทรสาคร   74000   lucksek(at)hotmail.com   champ-phohak

65.ภาณุ   นาคใหญ่   Phanu Nakyai      นุ   29      7   -   -   คูบัว   เมือง   ราชบุรี   70000   mhepool-(at)hotmail.com   mhepool

67.กรปณต    สายสะอาด   OFRNKendo      syswork   8/14      1   กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ   1   สหกรณ์นิคม   ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี   71180   itdebugged(at)gmail.com   troubleshooter

68.วัชรา   นิลวานิช   Tuta Watch      ตุ๊   7      21   รามอินทรา   รามอินทรา117   มีนบุรี   มีนบุรี   กทม.   10510   watch777(at)hotmail.com   tuta-watch-777

70.กรปณต    สายสะอาด   OFRNKendo      syswork   8/14      1   กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ   1   สหกรณ์นิคม   ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี   71180   itdebugged(at)gmail.com   troubleshooter

71เกรียงศักดิ์   วงศ์คำ   https://www.facebook.com/kriangsakwongkum      เกรียง   19/4       8   พหลโยธิน   1   ไผ่โทน    ร้องกวาง   แพร่   54140   ksakwongkum1410(at)gmail.com   979186764

72.วิฑูรย์    ต้นเงิน   witoon      แอ๊ด   2234/888   อาคารพักนาวิกโยธิน 1   1   นาวิกโยธิน   -   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   tatoon99(at)gmail.cm   tatoon992510

74.ปัณณวิชญ์   แนวสูง   ไร่ครูปัณณ์ เกษตรตามรอยพ่อ      โรงเรียนบ้านวังดินสอ   304   ฟ้าสดชื่น   1   -   -   ต.วังท่าช้าง   อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี   25110   dr.pannawit(at)gmail.com   panf1

75.พงษ์ศกร   พูลสวัสดิ์   pongsakorn poonsawadi      ร้านแบงค์การันตี   80/313      5   -   -   ทับมา   เมือง   ระยอง   21000   ppoonsawadi(at)hotmail.com   bank...bg

---------------------

77.
79.ชัยธรรมรุฐ   สิทธิคลังทอง   Meaw Sitthikanthong      ชัย   39/542      3   -   -   บางพูด   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120   meawberry64(at)gmail.com   goytat

81.

82.พีรพงศ์   ธงสินธุศักดิ์   https://www.facebook.com/perapong.th      เอ   81   หมู่บ้านนภาลัย   .   สุขุมวิท   สุขุมวิท70/3   บางนา   บางนา   กทม   10260   perapong.th(at)gmail.com   perapong_line

83.

84.ปสุตา   พึ่งโพธิ์   Pasuta Phuengpho      ทราย   166/10      -   ริมทางรถไฟสายเก่า   -   บางนา   บางนา   กรุงเทพฯ   10260   pasutapp(at)hotmail.com   pasutapp

85.

88.อุดม   กิจจาวรากร   udokitta      หนึ่ง   87      -   นาสร้าง   นาสร้าง2   นครปฐม   เมือง   นครปฐม   73000   homesale999(at)gmail.com   udokitta

89.วัชรา   นาลวานิช   Tuta Watch      ตุ๊   7      -   รามอินทรา   รามอินทรา117   มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   watch777(at)hotmail.com   tuta-watch-777

90.อานนท์   แป้นกลัด   arnonpan      ปู   119      -   รัชดาภิเษก   รัชดาภิเษก12   ห้วยขวาง   ห้วยขวาง   กรุงเทพ   10310   arnonpan(at)hotmail.com   pou2509

92.ชาญชัย   ธารณา   chan tharana      ชาน   13/24      2   กาญจนาภิเษก   1/3   บางไผ่   บางแค   กรุงเทพมหานคร   10160   twohats80(at)gmail.com   chan1800

93.นายสมโชค   เบ้าทอง   https://m.facebook.com/profile.php?id=100001060429198&ref=content_filter      บ้านวิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   24      5   ไม่มี   ไม่มี    บ้านซ่อง   พนมสารคาา   ฉะเชิงเทรา   24120   somchok(at)gmail.com   winpnee

98.ประวิทย์   พรหมศร   Prawit promsorn      วิท   113/179      16   หทัยราษฏร์   หทัยราษฏร์ 21    มีนบุรี   มีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510   Prawit_promsorn(at)hotmail.com   Vitpromsorn

----------

100.เบญจมาส     เข็มพงษ์   khimben(at)hotmail.com      เบนซ์   70ม ุ6 ตหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี      หนองไม้แดง   ราษวิถึ   2   หนองครก   เมือง   ศรีสะเกษ   33000   krubenjamas.ben(at)gmail.com   862579559

101.

102.ชัยธรรมรุฐ   สิทธิคลังทอง   Meaw Sitthikanthong      ชัย   39/542      3   -   -   บางพูด   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120   meawberry64(at)gmail.com   goytat

103.เจตนิพิฐ   เครือคง   Gopakron Tankun      เจต   40/2400    หมู่บ้านประชานิเวศ3   1   -   8   ท่าทราย   เมือง   นนทบุรี   11000   gopakron(at)gmail.com   873852187

104.พิพัฒน์       ฟูเอื้อง   Tong Pipat      หจก.ทีพีอี (2001)   85  หมู่  9  ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่      9   จอมทอง - ฮอด   9   หางดง   ฮอด   เชียงใหม่   50240   tongpipat22(at)gmail.com   861913673

106.ฑีฆายุ   บุญคง   คนทำนา ทำสวนอินทรีย์      ที   126/1 หมู4      4   สุขาภิบาล2   -   โกรกพระ   โกรกพระ   นครสวรรค์   60170   Pasitikasikorn(at)gmail.com   Reggaegae

107.อทร   ก๋งเม่ง   Amorn.ko      ร้านเรา   49      3   เลียบเขื่อนคลองช้าง   เลียบเขื่อนคลองช้าง   วัง   ท่าชนะ   สุราษฎร์ธานี   84170   Amornkongmang(at)gmail.com   863761997

108.ณรงค์    สมบูรณ์   845657003      รงค์   185 หมู1      1   -   -   ฟากห้วย   อรัญประเทศ   สระแก้ว    27120   nasom.185(at)hotmail.com   nar2560

109.อทร   ก๋งเม่ง   Amorn.ko      ร้านเรา   49      3   เลียบเขื่อนคลองช้าง   เลียบเขื่อนคลองช้าง   วัง   ท่าชนะ   สุราษฎร์ธานี   84170   Amornkongmang(at)gmail.com   863761997

110.ณรงค์    สมบูรณ์   845657003      รงค์   185 หมู1      1   -   -   ฟากห้วย   อรัญประเทศ   สระแก้ว    27120   nasom.185(at)hotmail.com   nar2560

111.จิรวัฒน์   อรรคนิตย์   danjirawat      แดน   116/11      1   345   7   บางคูวัด   เมือง   ปทุมธานี   12000   danjirawat(at)gmail.com   danjirawat

113.อมราทิพย์   สุทธิพงศ์   Amaratip Sutthipong      อมรา ออแกนิค   65/15       9   พหลโยธิน   เทพกุญชร10   คลองหนึ่ง   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   amaratip(at)gmail.com   amara organic

114.

115.

116.ปัญญา   ดีงามเสมอ   Punya Dee      แจ็ค   100/2       4   -   -   บ้านหมอ   บ้านหมอ   สระบุรี   18130   suriya_jack(at)hotmail.com   jackinternet

120.อมราทิพย์   สุทธิพงศ์   Amaratip Sutthipong      อมรา ออแกนิค   65/15       9   พหลโยธิน   เทพกุญชร10   คลองหนึ่ง   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   amaratip(at)gmail.com   amara organic

123.ปัญญา   ดีงามเสมอ   Punya Dee      แจ็ค   100/2       4   -   -   บ้านหมอ   บ้านหมอ   สระบุรี   18130   suriya_jack(at)hotmail.com   jackinternet

124.วิวิศน์   ธนะจิตต์สิน   
วิวิศน์  ธนะจิตต์สิน     
วิธ   
1302/20      -   รอบเมืองเหนือ   สุขสบาย   เมืองเหนือ   เมืองศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ   33000   
wiwitperfect(at)gmail.com   
ilinkedshop

131.วีระศักดิ์   พงษ์เภา   https://www.facebook.com/eeekeee      เอก   29/1607  หมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 19 เฟส 1      ุ6   พระราม 2   พันท้ายนรสิงห์   พันท้ายนรสิงห์   เมือง   สมุทรสาคร   74000   weerasak.po(at)thaisri.com   xaekx

132.สุวรรณ์   คำพุก   joraka curvezone      หนึ่ง   .15/5       7   เพชรเกษม   18 บ้านญวณ   สามเรือน   เมือง   ราชบุรี   70000   one_lantung(at)hotmail.com   one_lantung

133.ชาญชัย   ธารณา   chan tharan      ชาญ   13/24   ม นันทวัน วงแหวนกาญจนา   2   กาญจนภิเษก   1/3   บางไผ่   บางแค   กรุงเทพ   10160   twohats80(at)gmail.com   chna1800

135.อุดม   กิจจาวรากร   udokitta      หนึ่ง   87      -   นาสร้าง   นาสร้าง2   นครปฐม   เมือง   นครปฐม   73000   homesale999(at)gmail.com   udokitta

137.

138.

139.กรปณต   สายสะอาด   OFRNKendo      ITDEBUG   8/14      1   แสงชูโต   เจริญรัตน์   สหกรณ์นิคม   ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี   ึ71180   itdebugged(at)gmail.com   troubleshooter


--------------

152.พงษ์นรินทร์   ทองพิฑูรรัตน์   pongnarin thongpithoonrat      DHL Express   71/74      1   ติวานนท์   ติวานนท์ 18   ตลาดขวัญ   ตลาดขวัญ   นนทบุรี   11000   pthongpi(at)gmail.com   pongnarin.beer


156.บุญอยู่   มันฑิกาวิท   Bunyu Mantigavit      Owner   1635/30   101 แมนชั่น   -   ลาดพร้าว   ลาดพร้าว 101   คลองจั่น   บางกระปิ   กทม   10240   lbym(at)yahoo.com   -

159นายอนุกุล   บุตรพรม   nong_mock(at)hotmail.com      หมอก   65/412   บ้านเอื้ออาทร   -   -   ค้อใหญ่   ตลาด   เมือง   มหาสารคาม   44000   anukul.but(at)hotmail.com   mock_sar

162.ประมาณ   รุณทอง   Pramanns      Ns service   84/3   -   2   โรจนะ   -   สามเรือน   บางปะอิน   พระนครศรีอยุธยา   13160   Pramanns(at)hotmail.com   834431357

166.ชลธี   สุขเจริญ   Sanamchaiket Farm      โหน่ง   135      6   ทล. 3076   กม.91-92   ลาดกระทิง   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา   24160   xoxox(at)earthling.net   xnongx

167.นาย.องอาจ   ครองธรรมชาติ   922678949      อาท   98/190       5   กาญจนาภิเษก   วัดศรีเขต   ลำโพ   บางบัวทอง   นนทบุรี   111100   art.ktc(at)gmail.com   922678949

169.ณภัทร   หรินทจินดา   Suthida_2524(at)hotmail.com      บริษัท เวลท์ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด   11 ซ.งามวงศวาน18 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000      -   งามวงศ์วาน   งามวงศ์วาน18   บางเขน   เมือง   นนทบุรี   11000   Wealthcreation.trading(at)gmail.com   Keng2992

---------

173.สรศักดิ์   แซ่เฮ้ง   ระบบเครื่องคิดเงิน ทำบัญชี ภาษี      บริษัท สแกน ไฮเทค จำกัด   1473      -   พัฒนาการ   พัฒนาการ 31/1   สวนหลวง   สวนหลวง   กทม   10250   100(at)scanhitech.com   sorasak.heng

179.องอาจ   ครองธรรมชาติ   art.ktc(at)gmail.com      อาท   98/190      5   กาญจนาภิเษก   วัดศรีเขตต์   ลำโพ   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   art.ktc(at)gmail.com   922678949

180.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      ก่อง   89/309   หมู่บ้านศุภาลัยโนโววิลล์ คลอง 5    17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   thailand_otop(at)hotmail.com   28769

181.ภาณุเดช   งามธุระ   panudech_n(at)hotmail.com      บอล   10/279    มบ.ซื่อตรงสาริน        7   โคกขาม-สมุทรสาคร   14   โคกขาม   โคกขาม   สมุทรสาคร   74000   panudech_n(at)hotmail.com   panudech_n


183.ชาญชัย   คำฤทธิ์   Chanchai khamrit      87 หมู่7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440   78/47      7   มาบยางพร-ปลวกแดง   9   มาบยางพร   ปลวกแดง   ระยอง   21140   Chanchai_khamrit(at)hotmail.com   857761985

184.ณวรรธ   ศรีใส   Nattawat Seasai       นาท   61      5   -   ศาลาแดง   ปัถวี   มะขาม   จันทบุรี   22150   Nartnavara(at)gmail.com   658597906

187.ศุภกร   อมรกฤษบดี   อบอุ่น ตรึงไตรภพ      จั้ว   948 ตำบลหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160      หมู่ที่ 5   บางบอน 3   บางบอน 3   หลักสอง   บางแค   กทม   10160   kobnantawan(at)gmail.com   910457618

188.สรศักดิ์   แซ่เฮ้ง   ระบบเครื่องคิดเงิน ทำบัญชี ภาษี      บริษัท สแกน ไฮเทค จำกัด   1473      -   พัฒนาการ   พัฒนาการ 31/1   สวนหลวง   สวนหลวง   กทม   10250   100(at)scanhitech.com   sorasak.heng

189.ชัยประสิทธิ์   ยุญประสิทธิ์   chaiprasit boonprasit      ธุระกิจส่วนตัว   เลขที่ 136(42/42)      13   สุขุมวิท 107    แบริ่ง 11/1   บางบา   บางยา   กรุงเทพฯ   10260   bunbungfai(at)gmail.com   mhee10111

190.คมกฤษณ์   ไกรมาก   Ds Jump      จั๊ม   62   -   15   -   เทศบาล 6   ท่าแซะ   ท่าแซะ   ชุมพร   86140   umijump(at)hotmail.com   jyiloveyou
----


192.สุวิทย์   โตสกุล   tosakul(at)yahoo.com      ตั้ม   83/26    บ้าน   ม.วิเศษสุขนคร   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ79   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพ   10140   tosakul(at)yahoo.com   stosakul

194.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      ก่อง   89/309   หมู่บ้านศุภาลัยโนโววิลล์ คลอง 5    17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   thailand_otop(at)hotmail.com   28769

195.ภาณุเดช   งามธุระ   panudech_n(at)hotmail.com      บอล   10/279    มบ.ซื่อตรงสาริน        7   โคกขาม-สมุทรสาคร   14   โคกขาม   โคกขาม   สมุทรสาคร   74000   panudech_n(at)hotmail.com   panudech_n

196.อำนาจ   ทองชู   jek nakhonnayok      เจ็ค   43      13   คลอง23   คลอง23   ศรีษะกระบือ   องครักษ์   นครนายก   26120   jek.zuly(at)gmail.com   831352831

197.ชาญชัย   คำฤทธิ์   Chanchai khamrit      87 หมู่7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440   78/47      7   มาบยางพร-ปลวกแดง   9   มาบยางพร   ปลวกแดง   ระยอง   21140   Chanchai_khamrit(at)hotmail.com   857761985

198.ณวรรธ   ศรีใส   Nattawat Seasai       นาท   61      5   -   ศาลาแดง   ปัถวี   มะขาม   จันทบุรี   22150   Nartnavara(at)gmail.com   658597906

-------

201.ศุภกร   อมรกฤษบดี   อบอุ่น ตรึงไตรภพ      จั้ว   948 ตำบลหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160      หมู่ที่ 5   บางบอน 3   บางบอน 3   หลักสอง   บางแค   กทม   10160   kobnantawan(at)gmail.com   949865685

202.กีรติคุณ   บุญประสพ   Reccaton IIam      เบิ้ม   3/64     -   -   ประชาชื่น   10   ท่าทราย   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   blueocean8933(at)gmail.com   chaout2

203.ฐานุพงศ์    ดิฐชัยวิรัตน์   terry_chai(at)hotmail.com      ชัยอนันเทรดดิ้ง   72      3   ประชาอุทิศ2   ประชาอุทิศ2   ขุนแก้ว   นครชัยศรี   นครปฐม   73120   thanupong2009(at)gmail.com   terrychailine2

204.
204.ศุภกร   อมรกฤษบดี   อบอุ่น ตรึงไตรภพ      จั้ว   948 ถนนบางบอน 3 ตำบลหลักสอง แขวง บางแค กทม      หมู่ที่ 5   บางบอน 3   เพชรเกษม 69   หลักสอง   บางแค   กทม   10160   kobnantawan(at)gmail.com   910457618

205.มงคลรัตน์   เจริญเลิศวงศ์   Pakamon Bamrungpuet      แดง   14/1       4   เลียบคลองทวีวัฒนา   เลียบคลองทวีวัฒนา   ทวีวัฒนา   ทวีวัฒนา   กทม.   10170   P.bamrungpuet(at)gmail.com   mongkolrat.cha

206.ฐานุพงศ์   ดิฐชัยวิรัตน์   terry_chai(at)hotmail.com      ชัยอนันต์เทรดดิ้ง   72      3   ประชาอุทิศ2   ประชาอุทิศ2   ขุนแก้ว   นครชัยศรี   นครปฐม   ึ73120   thanupong2009(at)gmail.com   terychailine2

207.พิชญุตม์   เดชาวณิช   Leo.zhop      ลีโอ   98 หมู่ 3 ต. บ้านดงระทงยาม      10   304   1   บ้านดงกระทงยาม   ศรีมหาโพธิ   ปราจีนบุรี   25140   Leo.zhop(at)gmail.com   Normallyleo

208.แสงเมือง   แซ่เจียว   saengmuang      หนุ่ม   82/57       18   สุขสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์64   บางพึ่ง   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130    saengmuang(at)hotmail.com    863031357

209.

210.พิสิทธิ์   พรมราช   Pisit promrach      เบิ้ม   9/40   มบ.นาราภิรมย์   2   ทวีวัฒนากาญจนาภเษก   22/1   ทวีวัฒนา   ทวีวัฒนา   กทม.   10170   Berm2(at)hotmail.com   817740843
------

211.ธานี   เสือบัว   Thanee sattahip      คุณหมู   86/2   หมู่บ้านศรีมิตร 2    6   สุขุมวิท   บ่อนไก่ 16   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   thanees.2515(at)gmail.com   ttc007

212.

213.จิระ   ขวัญเมือง   baangano(at)hotmail.com      เล็ก   1/255 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130       14   จรัญยานนท์   5   บางวัว   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   baangano(at)hotmail.com   0994625322และlek.09

214.อภิญญา   พิทักษ์ชัยธรรม   Apinya Ja Pituxchaitum      จ๋า   176      3   สายเอเชีย   -   พยุหะ   พยุหะคีรี   นครสวรรค์   60130   lux-p-j-p(at)hotmail.com   642928996216.สุทธิ    พรึงลำภู   N'kai Love Alway      สุทธิ พรึงลำภู   92/3   -   8   -   -   สามง่าม   ดอนตูม   นครปฐม   73150   kookkai.5009(at)gmail.com   kaiticker

217.ชนะเดช   แย้มคลี่   chanadej.yamclee      เอ็กซ์   154/95      -   ศรีสุริยวงศ์   ศิริชัย   หน้าเมือง   เมืองราชบุรี   ราชบุรี   70000   y_chanadej(at)hotmail.com   cl-cosmetic

218

219.ปรียนันท์   ธนสิทธิวงศ์   Jernkung(at)facebook.com      เจิน   9/155   -   หมู่บ้านบุณรักษา1   สุขุมวิท53   วัดโขดหิน-เขาไผ่   เนินพระ   เมือง   ระยอง   21150   Jernjern8(at)gmail.com   Jernmba8

220.ชนะเดช   แย้มคลี่   chanadej.yamclee      บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ป จำกัด   79/61      หมู่ที่ 3   -   -   ต.ศาลากลาง   อ.บางกรวย   จ.นนทบุรี   11130   y_chanadej(at)hotmail.com   cl-cosmetic
-----------

221.สำเภา   เมธีจิรัฐติกุล   เภา เมธีจิรัฐติกุล      ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท   7/1    ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ม   2   ลาดหญ้า - ศรีสวัสดิ์   ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท   ช่องสะเดา   เมือง   กาญจนบุรี   71190   Rott_1965(at)hotmail.com   912121960

222.สุทธิ    พรึงลำภู   sutthi.k5009(at)gmail.com      โรงพยาบาลดอนตูม   92/3   -   8   คงทอง   -   สามง่าม   ดอนตูม   นครปฐม   73150   kookkai.5009(at)gmail.com   kaitucker

223.นาย ถวิล   คุ้มคำ   ถวิล คุ้มคำ      ถวิล   88/31    หมู่บ้านราชพฤกษ์   5   ราชบุรีดำเนินสะดวก   ราชพฤกษ์   พงสวาย   เมือง   ราชบุรี   ึ70000   tawinkhum(at)gmail.com   654302229

224.ประเสริฐ   จงธนะวณิช   whitelinewinterguy      stayhostel   16/8    16/8    19/1   สุขุมวิท19   วัฒนา   คลองเตยเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพ   10110   praseart.jong11(at)gmail.com   989409602

225.สำเภา   เมธีจิรัฐติกุล   เภา เมธีจิรัฐติกุล      บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด สาขาที่ 00001   7/1      2   ลาดหญ้า น้ำตกเอราวัณ   -   ช่องสะเดา   เมืองกาญจนบุรี   กาญจนบุรี   71190   Rott_1965(at)hotmail.com   912121960

226.ณรงค์   สมบูรณ์   845657003      ไม่มี   185 ม.1 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120   ไม่มี   1   ไม่มี   ไม่มี   ฟาห้วย   อรัญประเทศ   สระแก้ว    27120   nasom.185 (at) hotmail.com   nar2560

227.

228.จีระวัฒน์   วงษ์จันทร์นา   jeerawat.won      ท๊อป   119/93   อาคาร 2 ชั้น4   -   ถ.ประชาธิปไตย   ซอยทหารบก   แขวงบนางขุนพรหม   เขตพระนคร   กทม.   10200   lemonade_narak(at)hotmail.com   imtoffee

229.ขัน   ปัญญาคำ   Khanpunyacome_56(at)hotmail.com      หจก.ไอซ์แอนด์เพียว วอเตอร์   272      9   -   -   เวียงชัย   เวียงชัย   เชียงราย   57210   -   khan

230.วิเชียร   สมหอม   Vichian Somhom      บริษัท นาร์ฟ.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด   303/27       -   -   ซ.ประชาชื่น 12 แยก 1-2-8-3   ทุ่งสองห้อง   หลักสี่   กรุงเทพมหานคร   10210   narv.enterprise(at)gmail.com   816129435

----

232.ทรงยศ   มีเดช   songyot meedet      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   songyot140712(at)gmail.com   songyot2512

233.ศิระศาสตร์   มกรวานิชย์   เอ๋ หัวใจสิงห์      เอ๋   880      -   ปราจีนอนุสรณ์   -   หน้าเมือง   เมืองปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี   25000   ppthailand(at)gmail.com   8902522

234.ณพวุฒิ   ทรงวิผล   smarc2017(at)gmail.com      marc   27/32       5   ลำลูกกา   ม ร่มเย็น   คูคต   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   smarc2017(at)gmail.com   892053988

236.ชนฤดี   ศุภพัฒน์ศิริ   T0892351602      ฤดี   11/16   -   8   ฉะเชิงเทรา-บางปะกง   -   ท่าสะอ้าน   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   Chonrudee2560(at)gmail.com   892351602

237.วนินดาว   รัษีบุตร   Wanindaw Rungsibut      ตุ๊กตา   216   -   7   -   -   วังคัน   ด่านช้าง   สุพรรณบุรี   72180   wanindaw(at)hotmail.com   wanindaw

239.สมชาย   โชคมิ่งขวัญ    สมชาย โชคมิ่งขวัญ      จุ้ย   110/17   _   1   _   _   นายายอาม   นายายอาม   จันทบุรี   22160   gun0055(at)gmail.com   813306044

241.ปรีชา   กูลกิจ   Precha kulkij      ฟุตบอล   40      2   โยธาธิการ   โยธาธิการ4   บ้านหอย   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   Precha0667(at)gmail.com   Precha

243.ณพวุฒิ   ทรงวิผล   smarc2017(at)gmail.com      marc   27/32       5   ลำลูกกา   ม ร่มเย็น   คูคต   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   smarc2017(at)gmail.com   892053988

245.อธิวัศ   วงแหวน   bird free      บริษัท นิรมิต ทรี จำกัด   69/82 บ้านฟ้าปิยรมย์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   บ้านฟ้าปิยรมย์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   5   ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   6   ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   จ.ปทุมธานี 12150   12150   wongwaenatiwat(at)gmail.com   birdie57

246.ชนฤดี   ศุภพัฒน์ศิริ   T0892351602      ฤดี   11/16   -   8   ฉะเชิงเทรา-บางปะกง   -   ท่าสะอ้าน   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   Chonrudee2560(at)gmail.com   892351602

247.วนินดาว   รัษีบุตร   Wanindaw Rungsibut      ตุ๊กตา   216   -   7   -   -   วังคัน   ด่านช้าง   สุพรรณบุรี   72180   wanindaw(at)hotmail.com   wanindaw

248.กนก   ด้วงพิมพ์   www.facebook.com/kanok.d      กลุ่มไม้เค็ดโฮมสเตย์   27/2      2   สุวินทวงศ์   ไม้เค็ดโฮมสเตย์   ไม้เค็ด   เมือง   ปราจีนบุรี   25230   kanokdoungpim(at)gmail.com   952535982

249.สมชาย   โชคมิ่งขวัญ    สมชาย โชคมิ่งขวัญ      จุ้ย   110/17   _   1   _   _   นายายอาม   นายายอาม   จันทบุรี   22160   gun0055(at)gmail.com   813306044

------------
250.นายปภังกร   นามฤทธิ์   ปภังกร นามฤทธิ์      ร้านคลังอิเลคทริค   148      13    ละหานทราย-ตาพระยา   เทศบาล11   โนนดินแดง   โนนดินแดง   บุรีรัมย์   31260   Kungelectric(at)gmail.com   910212392

251.ปรีชา   กูลกิจ   Precha kulkij      ฟุตบอล   40      2   โยธาธิการ   โยธาธิการ4   บ้านหอย   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   Precha0667(at)gmail.com   Precha

254.ประเสริฐ   จงธนะวณิช   whitelinewinterguy      StayHostel   16/8 ถนนสุขุมวิท19   16/8   19 แยก 1   สุขุมวิท19   วัฒนา   คลองเตยเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพ   10110   praseart.jong11(at)gmail.com   989409602

256.กิติพงษ์   เดชประยูรทรัพย์   kitipongd(at)gmail.com      ตี๋   90/778      8   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ129   บางครุ   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   kitipongd(at)gmail.com   kitipong-tee

258.ปัญญา   ดีงามเสมอ   Punya Dee      แจ็ค   100/2       4   -   -   บ้านหมอ   บ้านหมอ   สระบุรี   18130   suriya_jack(at)hotmail.com   jackinternet

259.ส.ต.กมล   สมบูรณ์รัมย์   kamonstory      ทัวร์รถตู้อะตอม   71      16   สุขุมวิท   2   แม่เปา   พญาเม็งราย   เชียงราย   57290   kamonstory(at)gmail.com   800630113

260.ขจรศักดิ์    วิเศษกุล   Cajonsak wisadkul      จร   6 หมู่       3   -   -   ดงน้อย   ราชสาส์น   ฉะเชิงเทรา   24120   Cajonsak wisadkul   937511679

--------------

262.ปัญญา   เสรีโยธิน   Panya409(at)hotmail.com      โจ้   99/11    หมู่บ้านเมธารมย์   4   รังสิตนครนายก   -   ยึงยี่โถ   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   Panya409(at)hotmail.com   Panya409

266.จิระ   ขวัญเมือง   จิระ ขวัญเมือง      เล็ก   1/255      14   จรัลยานนท์   5   บางวัว   บางปะกง   ฉะเชิงเทรา   24130   baangano(at)hotmail.com   0994625322หรือlek.09

269.เอื้อมพร   วงศ์พยัคฆ์   ctip12508(at)gmail.com      พร   48/1      3   -   -   สิบเอ็ดศอก   บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา   24140   ctip12508(at)gmail.com   ueamw

270.

271.ทวีชัย   พรมขันธ์   kong pro      ก่อง   89/309    -   17   ลำลูกกา   9   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   taweechai.p(at)srtet.co.th   28769

272.พิรสิฐ   เกิดมงคลสวัสดิ์   Sawats Mongkol      ต้น   94/30      11   -   -   บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา   30000   Perasit.g(at)hotmail.com   Th02551

273.ชินธันย์   ร่วมทอง   ชินธันย์ ครับ      บ.แมคไทย จำกัด   97/11    บิ๊กซีราจดำริ ชั้น 5   -   ราชดำริ   -   ลุมพินี   ปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330    chintun.r12(at)gmail.com   854882943

274.ธีรศักดิ์   สุขใส   จ่าไก่ช่างแอร์      ไก่   74   -   5   304   -   กบินทร์   กบินทร์บุรี   ปราจีนบุรี   25110   Theerasak3669(at)gmail.com   901343669

276.
277.ณรงค์   สมบูรณ์   ไม่มี      รงค์   185 ม.1 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120   ไม่มี   1   ไม่มี   ไม่มี   ฟากห้วย   อรัญประเทศ    สระแก้ว   27120   nasom.185(at)hotmail.com   nsr2560

280.ณัฐสิมา   เจตเขตกรรณ์   Lamai jet      กรอบพระ   หนองรัก      10   -   -   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์   อุทัยธานี   61150   -   Natisima_miw

281.ชุติพนธ์   ศุภมงคลชัยศิริ   chutpol supermongkolchaisiri      โรงเรียนพิมานประชาสันต์   16      15   เพชรมาตุคลา   ไม่มี   หนองพลวง   จักราช   นครรชสีมา   30230   www.231124987(at)gmail.com   862531465

282.
283.ปราโมทย์   เกตุสุนทร    Pramot Kedsoontron      mothay   14      8   รพช   -   ท่ากระดาน   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา   24160   mothay_2hotmail.com   mothay

284.พรรษธัช   จิระพรชัย   pansathusc      ณัฐ   48/5       1   เอกชัย   หมื่นทรัพย์แลนด์   คอกกระบือ   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   pansathusc(at)gmail.com   klaimor2

285.ขจรศักดิ์   วิเศษกุล   cajonsakwisadkul(at)gmail.com      ขจร   6      3   -   -   ดงน้อย   ราชสาส์น   ฉะเชิงเทรา   24120   cajonsakwisadkul(at)gmail.com   825711679

288.พรเทพ   เครืออารีย์   พรเทพ เครืออารีย์      เก๋   16/1      8   สุวรรณศร   คำเลียบ   คำโตนด   ประจันตคาม   ปราจีนบุรี   25130   Por.nthep2522(at)gmail.com   Kae naja

299.
230.นายสมพร   โพธิ์งาม   Somporn Phongam      สมพร โพธิ์งาม   23/24    หมู่บ้านเบลล่า3   0   วัดโขดหิน-เขาไผ่   อุดมสุข   ทับมา   เมืองระยอง   ระยอง   21000   engineeraun(at)hotmail.co.th   kopaun

231.นนทินีย   เพชรประไพ   Keawkg      นนทินีย   99/48   ดาราทร4   2   ก ม10   4   พลูตาหลวง   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   Pnonthinee(at)gmail.com   Keaw39


สร้าง inventer ใช้เอง

12V TO 220V & เปลี่ยนแบตเตอรี่12Vเป็นไฟบ้าน220V


40
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แถลงข่าวการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองขนาด 15 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลกที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย ข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักและถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ออกมาชี้นำสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในด้านการสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาและการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของโลก
       
          บทความนี้จะประมวลสาระสำคัญของโครงการดังกล่าวตามที่ปรากฏในสื่อ พร้อมกันนี้ผมได้เสนอทางเลือกอื่นในด้านการลงทุน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียน ส่วนราชการ รวมทั้งอาคารเอกชนต่างๆ ได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจ
       
       หนึ่ง สาระสำคัญของโครงการโซลาร์เซลล์
       
          โครงการนี้เป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 15 เมกะวัตต์บนหลังคาอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ รวม 750 ล้านบาท จากข่าวซึ่งมาจากคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทราบว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ 70 ล้านหน่วย หรือวันละ 1.9 แสนหน่วย คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละ 75,000 หน่วย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของความต้องการใช้ในแต่ละวัน
       
          เงินลงทุนดังกล่าวมาจาก บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดย ทำสัญญา 21 ปี แบ่งรายได้ฝ่ายละครึ่งจากเม็ดเงินการประหยัดพลังงานจากโครงการนี้ ผมไม่ทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้ครับ ไม่ทราบอัตราการเรียกเงินลงทุนคืน รวมทั้งประสิทธิภาพของแผ่นและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ผมได้สรุปสาระสำคัญเอาไว้ในแผ่นภาพข้างล่างนี้  สอง คำอธิบายเชิงเทคนิค
       
          เมื่อได้อ่านจากข่าวแล้ว ผมเข้าใจว่าโครงการนี้ ไม่ได้ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าเหมือนกับที่หลายประเทศเขานิยมทำกัน (ที่เรียกว่าระบบ Net Metering เช่น 40 รัฐในสหรัฐอเมริกา และอาคารรัฐสภาของประเทศปากีสถาน เป็นต้น) แต่ติดตั้งขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในตอนกลางวันซึ่งมีแสงแดด เป็นการลดพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง (วันละ 1.9 แสนหน่วย) และเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย (ไฟฟ้า 1 หน่วย ถ้าผลิตจากถ่านหินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.98 กิโลกรัม-ข้อมูลจาก U.S. Energy Information Administration)
       
          ด้วยศักดาไฟฟ้าที่ผลิตได้ 230 โวลต์ซึ่งสูงกว่าศักดาไฟฟ้าจากสายส่ง (220 โวลต์หรือน้อยกว่า) ดังนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาจะถูกนำมาใช้ก่อนไฟฟ้าจากสายส่ง เมื่อไม่พอใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจึงไหลเข้ามาเสริม และในตอนกลางคืนก็ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งทั้งหมดเพราะไม่มีแบตเตอรี่เก็บ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ดังกล่าวจึงเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งในช่วงกลางวันเท่านั้น
       
          ในวันหยุดราชการ การใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจะน้อยกว่าในวันทำงาน ดังนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตได้วันละ 75,000 หน่วยก็จะเหลือใช้และไหลออกไปผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าไปสู่สายส่งภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ทางการไฟฟ้าฯ จะรับไฟฟ้าส่วนนี้ไปขายต่อให้กับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย นี่คือความไม่เป็นธรรม   
       
          อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา คนบางส่วนก็ยังคงมาทำงาน จากประสบการณ์ของผมเอง ผมเชื่อว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในวันหยุดราชการก็น่าจะถูกใช้ไปประมาณ 1 ใน 5เรียกว่าไม่เสียไปทั้งหมดหรอก ผมลองคำนวณคร่าวๆ แล้วพบว่า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางการไฟฟ้าฯ จะรับไฟฟ้าไปฟรีๆ ประมาณ 15% ของปริมาณที่มหาวิทยาลัยผลิตได้ทั้งหมด
       
          อนึ่ง จากข้อมูลที่ผมได้รวบรวมจากผู้ติดตั้งมาแล้ว พบว่า แต่ละ 1 กิโลวัตต์จะผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 1,400 หน่วย ดังนั้น ถ้าติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ก็น่าจะผลิตได้ปีละ 21 ล้านหน่วย หรือวันละ 57,530 หน่วยเท่านั้น แต่ก็นั่นแหละครับ ผมไม่ทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ซึ่งอาจจะสูงขึ้นมากแล้ว
       
       สาม กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มาลงทุนคือทางเลือกที่น่าสนใจ
       
          นอกจากการให้บริษัทมาลงทุนแล้ว ผมขอเสนอทางเลือกใหม่ คือให้มหาวิทยาลัยกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งผมทราบว่าแต่ละสหกรณ์มีเงินเหลือเป็นจำนวนมาก หลายแห่งจึงต้องนำไปฝากเครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ดังที่เป็นข่าวน่าหวาดเสียวมาหลายปีแล้ว ผมลองเข้าไปดูอัตราดอกเบี้ยพบว่า น่าจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะขอกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีเพราะบางสหกรณ์ปล่อยกู้ในโครงการซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.85% เท่านั้น
       
          ความเป็นไปได้ของการลงทุนในเรื่องโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ (1) ต้นทุนและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (2) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี และ (3) ราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ขายให้กับผู้ใช้ ถ้าราคายิ่งแพง ระยะเวลาคุ้มทุนจากการติดโซลาร์เซลล์ก็จะเร็วขึ้น ถ้าราคาไฟฟ้าถูกลงระยะเวลาคุ้มทุนก็จะนานขึ้น
       
          ในที่นี้ขอคิดว่ามีการลงทุนเท่าเดิมคือ 750 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 1,400 หน่วยต่อกิโลวัตต์ (น้อยกว่าที่โครงการนี้คาดไว้ที่ 1,875 หน่วยต่อกิโลวัตต์) หรือ 21 ล้านหน่วยทั้งโครงการ และอัตราค่าไฟฟ้าประเภท 6.1 (องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีแรงดันต่ำ 12 กิโลโวลต์) เท่ากับ 3.84 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคงที่ตลอด 25 ปี)
       
          ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีรายได้จากค่าไฟฟ้าเท่ากับ 80.64 ล้านบาท ผมแบ่งเงินรายได้ก้อนนี้ออกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกนำไปใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ย (จำนวน75.60 ล้านบาทต่อปี) อีกก้อนหนึ่งคือ 5.04 ล้านบาทเป็นรายได้ของมหาวิทาลัย ผลการคำนวณผมได้แสดงเอาไว้ในแผ่นภาพข้างล่างครับรายละเอียด
https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086186

41

วิทยาลัยเทคโนโลยี สายมิตร กบินทร์บุรี ปราจีน
http://www.saimittech.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539570560
ร่วมกับ


โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
27-31 ตค. 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์
17/2560
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1237.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปอาจารย์ ชุมพล ตุลาพันธ์ กทม.ผู้เข้า อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 14 มีค.2558

โซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReATClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
-สำเนา ภพ.20(ถ้ามี)


4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
29-31มีค.61 อบรมฟรีโซล่าเซลล์ ปราจีน 21/61
รายละเอียด
https://goo.gl/SRWF6x
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ


อบรมฟรี ติดตั้ง โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (at) วิทยาลัย เทคโนโลยี สายมิตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/events/419837985102080/

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1267.0.html


หมายเหตุ
9.download ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1MY-7j5uIs_GHHuk8yqF1mC_SffooRGbb/view?usp=sharing

9.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

10.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
รายชื่อ อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 29-31มีค.61 ปราจีน 22/61
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1281.0.html

รวมประกาศรายชื่อ
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

11.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

12. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

42
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร ปราจีนบุรี
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
27-31 ตค. 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์
17/2560
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1237.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปอาจารย์ ชุมพล ตุลาพันธ์ กทม.ผู้เข้า อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 14 มีค.2558

โซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReATClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมประชาชน/ผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.สำหรับ SME / ผู้ประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน เป็นต้น

3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-เขียนเล่าแรงบันดาลใจ หากได้รับคัดเลือกแล้วจะนำไปช่วย ประชาชนประหยัดและประเทศชาตืในด้านใดบ้าง

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
https://www.facebook.com/events/411039249346255/?active_tab=discussion

ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

7.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

8.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

9.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1300.0.html


หมายเหตุ
https://drive.google.com/file/d/1oRxn8vtyypytRFYfTnGGQjQYhIJW_1-W/view?usp=sharing

9.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

10.ส่งใบสมัครตัวจริง ที่ดาวน์โหลดมาเขียนด้วยลายมือ ติดรูปถ่าย พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนการค้า ภพ.20 (ถ้ามี)
มาที่
วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
55/444 หมู่3 ถนนลำลูกกา
ต.ลาดสวาย
อ.ลำลูกกา
ปทุมธานี้
12150

แจ้งให้ทราบทาง
Line
mrkai999


11.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1283.0.html
รวมประกาศรายชื่อ
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

12.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

13. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1645-2999
0900-2000
อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์

แจ้งชื่อ นามสกุล/กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/HotCilpCCTV/events/?ref=page_internal


43
21-24 ธค 2560 อบรมฟรี โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สนพ.สมุทรสาคร

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1

44

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
59/4 หมู่ 1 ซอยวัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
และ
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
www.facebook.com/REAEClub
(at)ReaeClub

ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2561
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2561
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2561
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2561

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร 19/2560
ภาพทั้งหมด
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1276.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปโซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReAEClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง

*หมายเหตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น


5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆอบรมฟรี โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 สนพ.สมุทรสาคร
www.facebook.com/events/838952079619689

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1274.0.html

หมายเหตุ
download
ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1HNxZp_i23FK5y-MTjIQSvGn8it8r-2WV/view?usp=sharing

8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1282.0.html

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

11. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

45
นิสิตโซล่าเซลล์ และ CCTV รุ่นที่ 19/2560
นำโดย
ทีมงาน

ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและเทคโนโลยี
(at)REAEClub
www.facebook.com/REAEClub/


อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
(at)mrkai999


อ.หนึ่ง จักรพงศ์ งามเลิศวงศ์ถาวร
(at)1kuburi


อ.น๊อต
(at)mrnot888


อ.หนึ่ง เกรียงศักดิ์
(at)ชอบถ่ายภาพจบหลังเลน


โครงการโซล่าฟาร์ม สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์
หมู่8 บางกระเจ้า
ควมคุมระบบโดย
อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาบางกระเจ้า
Eco Thaienergy Bang kra Chao


วิศวกร ตัวแทนจากบริษัท มาแนะนำประวัติ ความเป็นมา ขบวนการทำงานของระบบเป็นครั้งแรกที่ เห็นการทำโซล่าฟาร์ม บนน้ำ
ตั้งใจฟังมากเลย


ภาพหมู่ แต่มีน้องหมา ขอเข้าฉากด้วย

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/watcWkECpQl3Ca463

46

อ.เอ จาก www.fb.com/กล้องวงจรปิดดินแดง
ภาพหมู่ของ นิสิตโซล่าเซลล์ CCTV รุ่น 19/2560 สนพ.สมุทรสาครถ่ายทอดสดบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านinternet


ประวัติของระบบกล้องวงจรปิด


อ.หนึ่ง จักรพงศ์ และ อ.น๊อต ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ จ่ายให้ ระบบกล้องที่ใช้บันทึกในการเรียนการสอน
บรรยากาศในห้อง


อ.หนึ่ง จักรพงศ์
จาก
โซล่าเซลล์กุยบุรี


อ.เอ
จาก
www.fb.com/กล้องวงจรปิดดินแดงได้ทดลองจริง ต่อระบบจริง

คำนวน ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1

47
21-24 ธค 2560 อบรมฟรี โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สนพ.สมุทรสาคร

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1

48
ขออนุญาติ ย้ายกิจกรรม
เป็น
29-31มีค.2561 อบรมฟรีโซล่าเซลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สายมิตร กบิน ปราจีน 21/2561
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1278.0.html

 :)

49
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
อบรมฟรี  โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สมุทรสาคร
21-24 ธันวาคม.2560


ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/NzeCUHZ7S1v

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร (มหาชัย)
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่1, ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74110 
034 429 530
ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้  (ถ้ามี)
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
19 ธค.2560
23.59

1.พิเชษฐ     ร่วมสมัคร   
Pichet Thai Civilian      
เชษฐ   
221/212      9   แจ้งวัฒนะ   แจ้งวัฒนะ6   ตลาดบางเขน   หลักสี่   กทม   10210   
pichet_roum(at)yahoo.com   
814861233

2.เอกพงษ์   สกุลซ้ง   hipchannel      
ติ๊ก   
38/33      2   เศรษฐกิจ   เจ็ดศอก   นาดี   เมือง   สมุทธสาคร   74000   
dbdev999(at)gmail.com   
i-am-tk

3.เส่ง    ธรรมรัตโนทัย    seng      
เมืองใหม่รวมช่าง   
85,87      -   พหลโยธิน   -   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   
Moungmairuamchang(at)hotmail.com   
891390660

4.ศันชนก   พลายเดช   
ครูไทย หัวใจเสือ      
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน   
707/297   -   -   พิชัยรณรงค์สงคราม   พิชัยรณรงค์สงคราม 37   ปากเพรียว   เมือง   สระบุรี   18000   
krusuea(at)gmail.com   
krusuea5

5.อลงกรณ์   แสงอรุณ   
อลงกรณ์ แอลที      
ลุงทีปการไฟฟ้า   
384      1   -   -   หนองปรือ   หนองปรือ   กาญจนบุรี   71220   
Too_en(at)hotmail.com   
863614224

6.ณัฐกิตติ์   พรนิมิครเทพ   
ณัฐกิตติ์ พรนิมิตรเทพ     
เก๋   
82      4   สุขสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์68   บางพึ่ง   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   Kea_078(at)hotmail.com   
971729594

7.พิชัย   แจ้งสุข   Pichai jangsuk      หน่อง   81/181   หมู่บ้านไพรฑูลย์แกรนวิวล์   5   กรุงเทพฯ-ปทุมสายนอก   3   บางเดื่อ   เมืองปทุม   ปทุมธานี   12001   Pichai_ningnong(at)hotmail.com   PJ_ningnong (ขาดสำเนาบัตร)

8.พันธุ์ธิช   หนูพรหมเจริญ   
www.fb.com/Pantich999      
พรหมเจริญ๙๙   
162/24      2   -   -   บ้านฆ้อง   โพธาราม   ราชบุรี   70000   
pantich999(at)gmail.com   
pantich999

9.ธงชัย   เจริญสวัสดิ์   PaKaMa      ลุงธง   303      -   ประชาสงเคราะห์   24   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพฯ   10400   c.thongchai(at)gmail.com   tongpakama (ใบสมัครไม่ชัด)

10.พงศศ์ทัย   สมานอตกุบ   โต้ง เทพารักษ์ พงศ์ทัย สมาอมตกุล      โต้ง   1524/120      ม7   เทพารักษ์   เทพารักษ์   เทพารักษ์   เมือง   สมุทรปราการ   10270   tongsamrong(at)Hotmail.co.th   865506735 (ใบสมัครไม่ชัด)

11.สญชัย   ว่องเพียรพรชัย   naisonc      หนุ่ม   63/1      9   เพชรหึงษ์   เพชรหึงษ์20   บางยอ   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   naisonc(at)gmail.com   naisonc

12. กิตติ   ทองดี   
กล้องวงจรปิดดินแดง      
กล้องวงจรปิดดินแดง   
2      ดินแดง1   โรงเรียนราชประสงค์   ดืนแดง   ดินแดง   กทม.   10400   
ddcctv999(at)gmail.com   
983389322

13.สมภพ   แก้วศรีจันทร์   
สมภพ      
สมภพ   
79/531      6   พระราม2   พันท้ายนรสิงห์   พันท้ายนรสิงหื   เมือง   สมุทรสาคร   74000   so.mp.hop234(at)gmail.com   
962209429

14.กมล   ทองเอมเอี่ยม   
kamol thongemiam      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
27/59      -   หนองระแหง   -   สามวาตะวันตก   คลองสามวา   กรุงเทพ   10510   
kamol.thongemiam(at)gmail.com   
kamol_tho

15.วิรัช บุญนาค
24/4 หมู่ 3 คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร 74000
08-1498-1454

16.สุทธิพจน์   ทรัพย์โชคธนาธร   คนไร้ตัวตน      Love phone   289      -   ไผ่เตย   ไผ่เตย   ห้วยจรเข้   เมือง   นครปฐม   73000   Suttipot-m(at)hotmail.com   ไม่มี

17.ปิยวิช  จงวัฒนสวัสดิ์
730/569 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ
06-1626395

18.
พิชาญ   เข็มทองเจริญ   
พิชาญ      
STK Solar   40      6   เอกชัย   เอกชัย 71   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพมหานคร   10150   pichan_kem(at)hotmail.com   
stksolar

19.
ชมพูนุท สมศรี
54 หมู่ 9 ตำบลป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
0927705445

20.พัฒน์   เลิศดำรงค์ชัย   
พัฒน์ เลิศดำรงค์ชัย      
ซาฮู อิเล็คตริค ซิตี้   
37/13-14      -   นารายณ์พัฒนา   -   ในเมือง   เมือง   เพชรบูรณ์   67000   
phat.lertdamrongchai(at)gmail.com   
phat29237
-------------------
21.ณรงค์ฤทธิ์   พวงไพโรจน์   
rit(at)ritsolutions.co.th      
บจก.ฤทธิ์ โซลูชั่น   
34/91       5   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ 72   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ   10140   
rit(at)ritsolutions.co.th
8192953199

22..ฐานิสร์    วิเชียร   
Thanis Vichian      
บิว   
23      3   ชุมพร-ระนอง   วัดวังไผ่   วังไผ่   เมืองชุมพร   ชุมพร   86000   
Thanis2519(at)gmail.com   
kbillwpcp

24.กันตพัฒน์​   จันทร์​จรุง​กิจ​   
Wut​ kantapat      
วุธ   
41/101​      1   นวลจันทร์​   27   คลองกุ่ม​   บึงกุ่ม​   กทม​   10230​   
Wkan2502(at)yahoo.com​   
9wutty

25.ทินกฤต   ธนวันมงคล   
Thinnakrit  Tanawonmongkol        
บริษัท  ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์  จำกัด   
45      -   เอกชัย   -   มหาชัย   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   
chanchaiairandsound(at)hotmail.com   
champ_1617

26.เฉลิม   วรโรจนศิริ   
เฉลิม      
จิ๋ว   100   -   3   -   อรัญวาสี   ทุ่งควายกิน   แกลง   ระยอง   21110   
chalermwor(at)yahoo.co.th   
chalwor

27.พรณภา   เกตุประดิษฐ์   
Lek Bhornnapa      
เล็ก   
25      -   รามอินทรา   รามอินทรา 83   รามอินทรา   คันนายาว   กรุงเทพ   10230   
mt8116(at)gmail.com   
khunlek

28.อภิสิทธิ์   มั่นคง   
Abhisit Monkhong      
เต๋า   
25 ซ.รามอินทรา83 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230      9   รามอินทรา   รามอินทรา 83   รามอินทรา   คันนายาว   กรุงเทพฯ   10230   
taoabhisit(at)gmail.com   
Amtao

29.นารี เลิศพันธวงศ์   SNA Marketing & Manufactoring Co.,Ltd   
52/17-18    -   -   ประชาอุทิศ    ซ.ประชาอุทิศ 72    ทุ่งครุ     ทุ่งครุ     กทม.   10400   
solartechsystem(at)gmail.com   Woothoney

30.ตระกูล   วลีเดช   
Tragul Valeedach      
คอมพิวเตอร์   
97/238      9   ประชาชื่น   หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้นท์ 3   บางเขน   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   tragul1234(at)gmail.com   
tragul1234

31.กฤษณ์   ปิยะปกรณ์ชัย   
Krit Piya      กิด   
37/13-14
ถ.นารายณ์พัฒนา   -   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เพชรบูรณ์   67000   
strategy.krit(at)gmail.com   
strategy.krit

32.เสกสรร   เกิดสุข   
ผมก็เป็นได้แค่ แชมป์      
แชมป์   
222/34    หมู่บ้านเอริก้าวิลล์   3   สหกรณ์-โคกขาม   -   บางหญ้าแพรก   เมือง   สมุทรสาคร   74000   lucksek(at)hotmail.com   
champ-phohak

33.นายยุทธนา   นามสง่า   
Yutthanag431(at)gmail.com      
นายบอย   
ุ65/135      2   หมู่บ้านแสนสุข2   4   บ้านบ่อ   เมือง   สมุทรสาคร   74000   
Yutthanag431(at)gmail.com   
955457054

34.สัมพันธิ์   บางยี่ขัน   
Sumpan Bangyeekhan      
ม่วง   
257/96   บ้าน   5   สะพานปลา   สามัคคี   บางริ้น   เมือง   ระนอง   85000   
techlotus2557(at)gmail.com    
858821472

35.ไตรทศ   ทองเกิด   
แล้วจะเคลิ้ม      
หนึ่ง   
80/23      1   ไม่มี   ไม่มี   บ้านหม้อ   เมือง   เพชรบุรี   76000   
titiwatpure(at)gmail.com   
971912502

36.ณัฐพล   เจี่ยทอง   
Nuttapon Jeathong      
ณัฐ   
923/64   -   -   เศรษฐกิจ1   -   มหาชัย   เมือง   สมุทรสาคร   74000   
lucksek(at)hotmail.com   
namo2255

37.วุฒิสาร พนารี     
พนารี      
SNA Marketing & Manufactoring Co.,Ltd   
52/17-18    
ประชาอุทิศ    ซ.ประชาอุทิศ 72    ทุ่งครุ     ทุ่งครุ     กทม.   10400   
woot1955(at)gmail.com   
Woothoney

38.อารีรักษ์    อุทุมรัตน์   
อารีรักษ์ อุทุมรัตน์      
อ๋อย   
49/4   ม.11   ชุมพร- ปากน้ำ   เทศบาลบางหมาก   บางหมาก   เมืองชุมพร   ชุมพร   86000   
brhdjjdhxu(at)gmail.com   
kaoy2519

39.สิริมงคล กล้าปราบศึก

40.วิทยา ทรงชนะ

41.ธีรนัย   สังข์สวัสดิ์   
ธีรนัย สังข์สวัสดิ์      
ทีพีคอมพิวเตอร์   
670/55       5   สระบุรี- หล่มสัก   สระกรวด   สระกรวด   ศรีเทพ   เพชรบูรณ์   67170   
teeranai1986(at)gmail.com   
tonnongdon

42.ขจรพล    นัยวิริยะ   
Oct Octoct      
อ๊อค   
4/1097 ม.4 บึงกุ่ม คลองกุ่ม กทม.      4   เสรีไทย   51   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กทม    10240   khajornpon(at)hotmail.com   
869889797

43.นายชนินันท์    นกแก้ว   
chaninan nokkaew      
อั้ม   
53/24      1   -   -   หนองปรือ   หนองปรือ   กาญจนบุรี   71220   
chaninan.the(at)gmail.com   
879846422

44.ณัฐวัสส์    ปัญจพรผล   Natthawat Panjapornpol      
ณัฐ   
19      -   พญากง   ตลาดล่างซอย4   พระปฐมเจดีย์   เมืองนครปฐม   นครปฐม   ึ73000   
victor_pan59(at)hotmail.com   v
895253549

45.
46.
47.
48.
49.
50.


รอใบสมัคร
1.ไพร     สำเนียงนวล   ไพร  สำเนียงนวล      ไไพร   160 หมู่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบล โนนแดง อำเภอ บรบือ   บ้าน โนนธรรม   17   -   -   โนนแดง   บรบือ   มหาสารคาม   44130   paipai192516(at)gmail.com   812605729

3.สราวุธ   สุขผิว   joey saravuth sukphew      บริษัท เจ สเปค ซัพพลาย จำกัด   198      1   ไมตรีจิต   ไมตรีจิต8   สามวาตะวันออก   คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   10510   j.spec.supply(at)hotmail.com   
joey4644

4.ณัชพงษ์  รักติประกร   รักติประกร   nachapong777(at)gmail.com      อ๋อง   396 ม2 ถ งามวงศ์วาน ต บางเขน อ เมือง จนนทบุรี 11000   -   2   งามวงศ์วาน   งามวงศ์วาน25 แยก3   บางเขน   เมือง   นนทบุรี   11000   nachapong777(at)gmail.com   nachapongong

5.ปุญญัศพัฒน์   พระสุวรรณ์   Darin Darin      หยอย   171      ม.8   นากลาง-ศรีบุญเรือง   ผู้ใหญ่นาวา   ต.ฝั่งแดง    อ.นากลาง   หนองบัวลำภู    39170   suc1540(at)hotmail.com   Smile Buff_87895

7.สมชัย   จังพานิช   iamelectricalengineer      ดอน   14/1      2   ห้วยแก้ว   ป่าห้า   สุเทพ   เมือง   เชียงใหม่   50200   donsa.gg(at)gmail.com   898514094


11.สมภพ   รักษาแก้ว   865481950      เรือ   2234/3510      ม1   สุขมวิท   จรดลศึกษา   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   sompop.kae2015(at)gmail.com   SOMPOP2506

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 17